MR

 

De medezeggenschapsraad praat en beslist mee over het beleid van de school. In de medezeggenschapsraad worden zowel de leerkrachten als de ouders vertegenwoordigd. Het schoolbestuur legt ieder belangrijk besluit voor aan de raad. De MR heeft het recht hierover advies uit te brengen. Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, dat wil zeggen dat een besluit niet door de schoolleiding genomen kan worden zonder instemming van de MR. Daarnaast kan de medezeggenschapsraad ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Onderwerpen zijn onder andere: de begroting, de identiteit, PR (profilering), voor- en naschoolse opvang, werktijdenregeling, taakbeleid, het nascholingsplan, de schoolgids, de groepsindeling, omgaan met nieuwe wet- en regelgeving en de totstandkoming van de nieuwe school.

De MR houdt contact met de leerkrachten en met de ouders door onder andere periodiek overleg met de OR en de locatiedirecteur. Naast de formele communicatielijnen is informeel contact met leerkrachten en ouders van groot belang. De
Mr-leden zijn de spreekbuis van u als ouders! Spreek de leden daarom aan op het schoolplein of mail indien u onderwerpen heeft ter bespreking in de MR vergaderingen: mr@bongerdleusden.nl.

 

Momenteel hebben de volgende ouders zitting in de MR: Maarten van Dijk, Jelle Loohuizen en Dick van Mourik.

De volgende teamleden vertegenwoordigen in de MR: Kirsten Timmer en Marsha Hamaker. 

 

 

De vergaderdata voor schooljaar 2020-2021 zijn:

 

10-11-2010 

24-11-2020 

12-01-2021 

16-03-2021 

08-06-2021 

29-06-2021