Home

Welkom op de website van de Bongerd!

Hieronder kunt u het laatste nieuws lezen.

Laatste nieuws nieuwbouw

01-04-2020

Onderstaande brief is bezorgd bij bewoners Azuriet en Asschatterweg 31-3-2020.

 

Beste bewoners Asschatterweg / Azuriet


Naar aanleiding van de gepresenteerde plannen van de geplande uitbreiding van MFC Atria zijn er
drie reacties bij mij, als projectleider van onderwijsorganisatie Voila, binnengekomen. Ik wil u hierbij
informeren hoe Voila als bouwheer van de geplande uitbreiding, met de gemaakte opmerkingen zal
omgaan


De belangrijkste opmerking gaat over de plaats van de uitbreiding. Er is mij gewezen op het feit dat
het bestemmingsplan ook aan de achterzijde bij de kinderboerderij ruimte geeft voor een
uitbreiding. Dit klopt. Wij hebben de afgelopen week met de architect en de procesmanager
onderzocht of deze plek voor de uitbreiding geschikt is.


Samen met de deskundigen kom ik tot de conclusie dat dit niet wenselijk is. De uitbreiding zou al het
licht wegnemen van een deel van de Buitenschoolse Opvang (BSO), komt tegen de stal van de
Dierenweide te staan en een deel van de Dierenweide zal moeten wijken voor het gebouw.
Het karakter van dit deel van het terrein is ook zeer groen en dat willen we daar behouden.
Een ander punt is de hangjeugd. Dit is een goed aandachtspunt. Ik zal kijken hoe de ruimte tussen de
gymzaal en de uitbreiding ’s avonds afgesloten of anders ingericht kan worden, rekening houdend
met de toegankelijkheid van de gymzaal in de avonduren.


Ik ben er tevens op gewezen dat de kwaliteit van de groenstrook langs de Asschatterweg verbeterd
zou kunnen worden. Naast het terugplaatsen van een boom, er moet immers een grote boom
gerooid worden, ga ik in overleg met de gemeente om te zien wat er aan die kwaliteit gedaan kan
worden.


Ik realiseer me dat de gewijzigde plannen u misschien overvallen hebben. Ik ben zelf ook in oktober
geschrokken van de financiële onhaalbaarheid van het plan om uit te breiden boven de BSO. Verder
bleken de scholen recht te hebben op meer m2 dan we boven de BSO konden realiseren. In
november en december heb ik nagedacht over de mogelijkheden voor een uitbreiding en
deskundigen ingehuurd mij te adviseren. In januari zijn er gesprekken geweest met de
schooldirecteuren en eind januari had ik de eerste ruwe schetsen. Voor ik u als buurt wilde
informeren, moest ik zekerheid hebben over haalbaarheid van het nieuwe plan. Uitgangspunt is dat
het past binnen het huidige bestemmingsplan.


Het college gaf begin maart groen licht om het plan voor te leggen aan de gemeenteraad (op 16 april
aanstaande). Hierover wordt u via de gemeente nog apart geïnformeerd.
De welstandcommissie reageerde begin maart ook positief. Het gaat dus snel, dat realiseer ik me
terdege, maar dat moet ook omdat de scholen de ruimte hard nodig hebben.
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte gebracht te hebben. Mochten er nog vragen zijn dan
hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet, namens Voila


Wichert Eikelenboom
weikelenboom@voilaleusden.nl

Nieuwbouw Atria

15-03-2020
Lees verder

Jonge dieren geboren!

11-03-2020
Lees verder

Agenda