Groep 5

Algemeen

Juf Jacqueline en juf Marjolein zijn al lange tijd leerkracht bij de Bongerd, maar zij hebben niet
eerder samen een groep gehad. Dat is een primeur. Juf Jacqueline verhuist met haar groep mee
naar groep 5 en juf Marjolein blijft in groep 5.

Juf Marjolein is er op maandag en dinsdag. Juf Jacqueline is er op woensdag, donderdag en vrijdag.

Elke blok krijgen de kinderen een weektaak en een magtaak.De kinderen krijgen na een activerende opening een klassikale instructie met behulp van voorbeelden op het digibord. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. De leerkracht loopt volgens een vaste looproute door de klas voor eventuele vragen. Er kan dan gestart worden met de verlengde instructie voor kinderen die nog extra ondersteuning nodig hebben. Of met de verdieping voor de kinderen die de basis al goed snappen.

De stof die in groep 4 geleerd is wordt in groep 5 verder herhaald en uitgebreid.

REKENEN

We hebben op school de methode Wereld in getallen. Het rekenboek heeft een blauwe en een rode kant. De blauwe kant is leerkracht gebonden en de rode kant is gericht op het zelfstandig werken. De methode heeft verschillende differentatie niveaus *,**,***.De kinderen gaan elke week in ieder geval op de ipad voor de rekensoftware. In groep 5 gaan de kinderen de volgende doelen leren.

Getalbegrip en optellen/aftrekken tot 1000.

Benoemen boven de 1000

Optellen/aftrekken Tot 1000

Vermenigvuldigen en delen: Alle tafels,  Tafels met tientallen,Delen met rest, Verhoudingstabellen

Tijd: Minuten benoemen, Digitale tijd en 24-uurs klok

Meten: millimeter, centimeter, decimeter, meter en kilometer,

            milliliter, centiliter, deciliter, liter

            gram en kilogram

            oppervlakte en omtrek.

TAAL

We hebben de methode Staal. Per jaar zijn er 8 blokken van 4 weken. Elk blok heeft een thema dat wordt geïntroduceerd met een filmpje. Er is veel aandacht voor woordenschat, spreken, luisteren, taal verkennen, schrijven. De opbouw  van de thema's ziet er als volgt uit.

Week 1 en 2 nieuwe dingen leren (kennis opdoen).

Week 3 kennis uit week 1 en 2 toepassen (presenteren eindopdracht).

Week 4 toetsen, herhalen en uitbreiden.

De methode heeft digibord software waar de kinderen mee werken. De volgende thema’s komen aan bod: Ziekenhuis, Nacht, Eskimo’s, Dierentuin, Noodweer, Draaien, Geld, Geheimen.De woorden uit deze lessen staan onder het kopje ‘huiswerk’ op de website.

SPELLING

We hebben de methode Staal. Dit jaar komen er 9 spellingsregels bij (kilowoord, ‘s-woord, centwoord, colawoord, politiewoord, ’s meervoud, tropischwoord). Vanaf groep 5 wordt er ook gekeken naar de  opbouw van de grammatica en de werkwoorden. Dagelijks worden voorgaande regels herhaald. Er is Digibord software met visuele instructie. Er wordt dagelijks dictee  gegeven (samen nakijken, zelf verwoorden van denkstappen).

 

BEGRIJPEND LEZEN

We hebben de methode Nieuwsbegrip.  Bij deze methode lezen de kinderen teksten over een actueel onderwerp.Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld,met als doel leerlingen actief en strategisch te leren lezen.De volgende leesstrategieen worden geoefend.

Voorspellen en voorkennis activeren, ophelderen van onduidelijkheden,samenvatten,vragen stellen en verbanden leggen.

TECHNISCH LEZEN

We hebben de methode Timboektoe.Er is een Werkboekles, combi-leesles. Introductieles en een etalage les. Kinderen lezen technisch op eigen AVI-niveau. Elk half jaar AVI-toetsen of indien nodig.

WERELDORIËNTATIE

We werken met topondernemers.Hierbij werken ze met thema ´s waarin aardrijkskundige,geschiedkundige en natuurkundige onderwerpen aan bod komen.De methode is gericht op samenwerken, onderzoek doen en presentaties maken.

Buiten de topondernemers bieden wij bepaalde thema´s aan die niet aan bod komen bij topondernemers.

ENGELS

Voor Engels gebruiken wij de digitale methode Groove.me.

Naar aanleiding van een liedje worden er allerlei woorden en zinnen aangeleerd en een klein stukje grammatica.

SOCIAAL-EMOTIONEEL

We hebben de methode Leefstijl.We werken met allerlei thema ´s.

Hier vindt u het weekoverzicht

 

De week van 14 januari

10-01-2019

Beste ouders/ verzorgers van groep 5

 

Maandag: Studiedag!  De kinderen zijn vrij.

Dinsdag:  Engelse toets van liedje 4.

Vrijdag:   -Dansles

   -Overhoring van de tafels van 1 t/m 10.

 

Boekbespreking:

Binnenkort starten we met de boekbesprekingen.

De intekenlijst hangt in de hal bij groep 5.

 

Wat gaan we deze week leren:

 

Rekenen:

We sluiten blok 4 af.

 

Spelling:

We sluiten blok 4 af

 

Taal:

-We leren nog meer woorden rond het thema Dierentuin.

-We leren hoe we dierentaal kunnen begrijpen (Bij dieren gaat de communicatie niet in woorden, maar in geluiden, kleuren en lichaamstaal.)

 

Begrijpen lezen/ studievaardigheden:

-We leren tabellen lezen.

-De verschillende soorten tabellen onderscheiden.

-De begrippen rij, kolom en legenda.

 

Alvast een fijn weekend!

 

Groetjes,

Marjolein & Jacqueline

De week van 7 januari

06-01-2019
Lees verder