Stichting Voila

Stichting Voila

Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld

 

Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij vier identiteiten vertegenwoordigt, te weten de Katholieke (1 school), de Openbare (4 scholen en 1 nevenvestiging die als zelfstandige school wordt gezien), de Protestants Christelijke (3 scholen) en de interconfessionele (2 scholen). Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld. 

De Stichting Voila wordt bestuurd door Akke Wiersma, College van Bestuur (CvB). Zij is integraal verantwoordelijk voor de organisatie. CvB en directies worden ondersteund door het stafbureau.

 

Het adres van het stafbureau is:

’t Erf 1, 3831 NA Leusden

tel. 033-4335010

E-mail info@voilaleusden.nl

Website: www.voilaleusden.nl

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

De heer ir. M.B.A.M. de Kok (voorzitter), de heer B.J. Meijer MBA MHD, de heer drs. E.J.R. Koolhaas, de heer mr. R. Bloemers en mevrouw drs. C.V. van Aalsum MEM.

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.

Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.

 

De GMR bestaat uit de volgende leden:

 

Vanuit de oudergeleding:

Mariel Willems (ouder Alandsbeek)

Dirk Morsink (ouder Leusden Zuid)

Thomas Hijl (ouder De Biezenkamp)

Ellen van de Burgwal (ouder Groenhouten)

Martijn Lak (ouder Berkelwijk)

 

Vanuit de personeelsgeleding:

Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten)

Jasper van Zandwijk (leerkracht Alandsbeek)

Rudger Minnee (leerkracht Leusden Zuid)

vacature (leerkracht Berkelwijk)

Marlies Hartog (leerkracht De Biezenkamp)

 

De 11 basisscholen geven ieder op hun eigen manier invulling aan het onderwijs vanuit verschillende levensbeschouwelijke- en onderwijskundige uitgangspunten. Voila vindt het van belang dat de scholen een eigen gezicht hebben en dat er voor ouders en leerlingen iets te kiezen valt. Deze keuze is samen te vatten als: op elke school is sprake van een basiskwaliteit die we van elke school verwachten. Daarbovenop onderscheiden scholen zich met eigen ambities.

Passend onderwijs binnen Voila

Ons doel is om voor iedere leerling passend onderwijs te verzorgen.


De ondersteuningsroute en het Ondersteuningsteam

De meeste leerlingen ontwikkelen zich prima dankzij het aanbod dat de school binnen en soms buiten de groep kan bieden. Soms heeft een leerkracht vragen over de begeleiding van een leerling; deze vragen kan de leerkracht bespreken met de intern begeleider. Als de intern begeleider en de leerkracht er samen niet uitkomen, kunnen zij specialisten (leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op bepaald gebied) binnen de school inzetten. Als ze er dan nog niet uitkomen, kan de vraag besproken worden in het ondersteuningsteam (OT) in een zogenaamd sparmoment. Het ondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider van de school, de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband de Eem, de opvoedondersteuner van Lariks en de stafmedewerker Passend onderwijs van Voila. Dit gebeurt altijd met de instemming van ouders; u bent dus op de hoogte als de school deze stap gaat zetten. Bij nadrukkelijk geen instemming van ouders, kan de school de vraag anoniem aan het OT stellen.

 

Het kan zijn dat dit sparmoment oplevert dat er meer informatie nodig is. Dan wordt een gesprek met ouders gepland: een multidisciplinair overleg (MDO). Bij dit MDO is niet altijd het gehele ondersteuningsteam aanwezig. Dit ligt aan de ondersteuningsvraag van de leerling.

 

Op het moment dat een leerkracht een vraag heeft over de begeleiding van een leerling, worden de leerling en de situatie beter in kaart gebracht in een daarvoor ontwikkeld leerlingvolgsysteem, het Topdossier. Tijdens het volgen van de ondersteuningsroute binnen de school, wordt dit Topdossier steeds aangevuld met informatie uit de gesprekken. Als er extra ondersteuning wordt ingezet voor een leerling, worden de doelen van deze extra ondersteuning opgenomen in het Topdossier, zodat alle betrokkenen (ook u als ouders) weten aan welke doelen er wordt gewerkt en op welke manier. Deze doelen worden met elkaar geëvalueerd, waarna er opnieuw met elkaar (meestal ouders, leerkracht en intern begeleider) gekeken wordt wat er op dat moment nodig is voor een leerling of leerkracht. Het kan zijn dat dan wordt vastgesteld dat een leerling of leerkracht zonder extra ondersteuning verder kan binnen de basisondersteuning van de school. Als de extra ondersteuning verlengd of veranderd moet worden, bespreekt de intern begeleider dit opnieuw in het OT, waarop een nieuw besluit volgt.

 

Extra voorzieningen binnen Voila
Voila biedt in het kader van passend onderwijs verschillende extra mogelijkheden. Zo heeft Voila sinds een aantal jaar een expertisecentrum. Het grootste onderdeel van het expertisecentrum zijn de Taalgroepen van Voila. De Taalgroepen bieden onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om aan te sluiten in een reguliere groep. Doel is dat kinderen na 1 - 1,5 jaar doorstromen naar het regulier onderwijs.Vanuit de Taalgroepen worden deze leerlingen nog een jaar begeleid om zo hun aansluiting in het regulier onderwijs te vergemakkelijken.  De Taalgroepen zijn gehuisvest op de Lingewijk.
Daarnaast heeft het expertisecentrum een intensieve instructiegroep op KC Berkelwijk. In deze groep volgen de kinderen op de ochtenden lessen in de hoofdvakken (spelling, begrijpend lezen en rekenen). Zij krijgen dit aangeboden op hun eigen (passende) niveau. In de middag zitten de leerlingen in een stamgroep op de Heerd of de Holm. Plaatsing in deze groep gaat in overleg met ouders, de intern begeleider van één van de andere Leusdense scholen en met de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband de Eem. Op deze manier streven we ernaar dat zoveel mogelijk kinderen in Leusden, thuisnabij, onderwijs kunnen krijgen.

Voila heeft samen met de andere besturen binnen Leusden een Groeilab ontwikkeld. Deze is bestemd voor leerlingen in de midden-bovenbouw die meer uitdaging nodig hebben, specifiek op het gebied van de executieve vaardigheden. 

De Pr8klas is een Voilabrede voorziening in samenwerking met het Element voor leerlingen in groep 8 die praktisch ingesteld zijn. De Kr8klas heeft net als de Pr8klas als doel de overgang naar het VO soepeler te laten verlopen. Het is bestemd voor leerlingen in groep 8 met een VWO+ advies die meer uitdaging nodig hebben. Dit is in samenwerking met het Corderius College opgezet in plaats van de masterclass. De school meldt de leerlingen hiervoor aan. Uitgebreide informatie over alle mogelijkheden vindt u op de website van Voila: www.voilaleusden.nl.

 

Toelatingsbeleid
Alle scholen van Stichting Voila hanteren hetzelfde toelatingsbeleid. Kort samengevat:
- U kunt een kennismakingsgesprek inplannen in het kwartaal dat uw kind 2 jaar oud wordt.
- Indien gewenst doet u een vooraanmelding op een school naar keuze, dit kan in het kwartaal dat uw kind 2 jaar oud wordt.
- Wanneer uw kind 3 jaar oud is ontvangt u een aanmeldformulier. Dan hoort u definitief of er plek is.
- Wanneer uw kind 3,5 jaar oud is ontvangt u een uitgebreid vragenformulier. Wanneer de school kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind volgt definitieve inschrijving.
Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om op school te komen kennismaken en een aantal keer te komen wennen.

Voila kent naast het toelatingsbeleid meerdere regelingen en codes, w.o. het leerlingenstatuut, de klokkenluidersregeling, de klachtenregeling en de integriteitscode. Voor informatie verwijzen we u naar de website van Voila: www.voilaleusden.nl.