Stichting Voila

Stichting Voila

Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij vier identiteiten vertegenwoordigt, te weten de Katholieke (1 school), de Openbare (4 scholen en 1 nevenvestiging die als zelfstandige school wordt gezien), de Protestant Christelijke (3 scholen) en de interconfessionele (2 scholen). 

Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld. 

De Stichting Voila wordt bestuurd door Akke Wiersma, College van Bestuur (CvB). Zij is integraal verantwoordelijk voor de organisatie. CvB en directies worden ondersteund door het stafbureau.

 

Het adres van het stafbureau is:

’t Erf 1, 3831 NA Leusden

tel. 033-4335010

E-mail info@voilaleusden.nl

Website: www.voilaleusden.nl

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw A.M. Schipper Msc, ir. W.G. Dirks (voorzitter), de heer B.J. Meijer, de heer A. Kreulen en de heer mr. R. Bloemers.

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.

Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.

 

De GMR bestaat uit de volgende leden:

 

Vanuit de oudergeleding:

Erwin Bruinsma (ouder Alandsbeek)

Martine van Ommeren (ouder Leusden Zuid)

Thomas Hijl (ouder De Biezenkamp)

Ellen van de Burgwal (ouder Groenhouten)

Martijn Lak (ouder Berkelwijk)

 

Vanuit de personeelsgeleding:

Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten)

Lonneke Giele (leerkracht Alandsbeek)

Rudger Minnee (leerkracht Leusden Zuid)

Lisa Hamaker (leerkracht Berkelwijk)

Marlies Hartog (leerkracht De Biezenkamp)

 

De 11 basisscholen geven ieder op hun eigen manier invulling aan het onderwijs vanuit verschillende levensbeschouwelijke- en onderwijskundige uitgangspunten. Voila vindt het van belang dat de scholen een eigen gezicht hebben en dat er voor ouders en leerlingen iets te kiezen valt. Deze keuze is samen te vatten als: op elke school is sprake van een basiskwaliteit die we van elke school verwachten. Daarbovenop onderscheiden scholen zich met eigen ambities. 

 

Ons doel is om voor iedere leerling passend onderwijs te verzorgen. Voila is in het schooljaar 2017-2018 gestart met een expertisecentrum. Het expertisecentrum is onderdeel van De Heerd. Zij biedt onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om aan te sluiten in een reguliere groep. Doel is dat kinderen na 1 - 1,5 jaar doorstromen naar het regulier onderwijs. Daarnaast heeft het expertisecentrum een intensieve instructiegroep. Hier krijgen kinderen op hun eigen (individuele) leerlijn intensieve instructie en begeleiding. Plaatsing in deze groep gaat in overleg met ouders en de intern begeleider van één van de andere Leusdense scholen. Op deze manier streven we ernaar dat zoveel mogelijk kinderen in Leusden, thuisnabij, onderwijs kunnen krijgen.

Voila kent meerdere regelingen en codes, w.o. de klokkenluidersregeling, de klachtenregeling en de integriteitscode. Voor informatie verwijzen we u naar de website van Voila: www.voilaleusden.nl.