Stichting Voila

Stichting Voila


Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in
Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij vier identiteiten
vertegenwoordigt, te weten de Katholieke (1 school), de Openbare (4 scholen en 1
nevenvestiging), de Protestant Christelijke (3 scholen) en de interconfessionele (2 scholen).
Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld.


De Stichting Voila wordt bestuurd door Akke Wiersma, College van Bestuur (CvB). Zij is integraal
verantwoordelijk voor de organisatie. CvB en directies worden ondersteund door het stafbureau.


Het adres van het stafbureau is:
’t Erf 1, 3831 NA Leusden
tel. 033-4335010
E-mail info@voilaleusden.nl .
Website: www.voilaleusden.nl

De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert het College van Bestuur. De Raad van
Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw A.M. Schipper Msc,  ir. W.G. Dirks (voorzitter), de heer B.J. Meijer, de heer A. Kreulen
en de heer mr. R. Bloemers.


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid
van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.
Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.
De GMR bestaat uit de volgende leden:
Vanuit de oudergeleding:
- Erwin Bruinsma (ouder Alandsbeek)
- Martine van Ommeren (ouder Leusden Zuid)
- Paul de Ruiter (ouder De Biezenkamp)
- Michel Frerichs (ouder Groenhouten)
- Sander van Velthoven (ouder Berkelwijk)

Vanuit de personeelsgeleding:
- Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten)
- Ernestine van Eeghen (leerkracht Alandsbeek)
- Joke Jansen (leerkracht Leusden Zuid)
- Lisa Droog (leerkracht Berkelwijk)
- Marlies Hartog (leerkracht De Biezenkamp)

De 11 basisscholen geven ieder op hun eigen manier invulling aan het onderwijs vanuit
verschillende levensbeschouwelijke- en onderwijskundige uitgangspunten. Voila vindt het van
belang dat de scholen een eigen gezicht hebben en dat er voor ouders en leerlingen iets te
kiezen valt. Deze keuze is samen te vatten als: op elke school is sprake van een basiskwaliteit
die we van elke school verwachten. Daarbovenop onderscheiden scholen zich met eigen
ambities.


Ons doel is om voor iedere leerling passend onderwijs te verzorgen. Voila is in het schooljaar
2017-2018 gestart met een expertisecentrum. Hierdoor zijn we beter in staat om kinderen en
leerkrachten te ondersteunen. Door op deze manier samen te werken komt ons doel steeds
dichterbij.


Voila kent meerdere regelingen en codes, w.o. de klokkenluidersregeling, de klachtenregeling en
de integriteitscode. Voor informatie verwijzen we u naar de website van Voila:
www.voilaleusden.nl