Stichting Voila

Stichting Voila

Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld

 

Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij vier identiteiten vertegenwoordigt, te weten de Katholieke (1 school), de Openbare (4 scholen en 1 nevenvestiging die als zelfstandige school wordt gezien), de Protestants Christelijke (3 scholen) en de interconfessionele (2 scholen). Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld. 

De Stichting Voila wordt bestuurd door Akke Wiersma, College van Bestuur (CvB). Zij is integraal verantwoordelijk voor de organisatie. CvB en directies worden ondersteund door het stafbureau.

 

Het adres van het stafbureau is:

’t Erf 1, 3831 NA Leusden

tel. 033-4335010

E-mail info@voilaleusden.nl

Website: www.voilaleusden.nl

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw A.M. Schipper Msc, de heer ir. M.B.A.M. de Kok (voorzitter), de heer B.J. Meijer, de heer E.J.R. Koolhaas en de heer mr. R. Bloemers.

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.

Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.

 

De GMR bestaat uit de volgende leden:

 

Vanuit de oudergeleding:

Mariel Willems (ouder Alandsbeek)

vacature (ouder Leusden Zuid)

Thomas Hijl (ouder De Biezenkamp)

Ellen van de Burgwal (ouder Groenhouten)

Martijn Lak (ouder Berkelwijk)

 

Vanuit de personeelsgeleding:

Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten)

Jasper van Zandwijk (leerkracht Alandsbeek)

Rudger Minnee (leerkracht Leusden Zuid)

Lisa Hamaker (leerkracht Berkelwijk)

Marlies Hartog (leerkracht De Biezenkamp)

 

De 11 basisscholen geven ieder op hun eigen manier invulling aan het onderwijs vanuit verschillende levensbeschouwelijke- en onderwijskundige uitgangspunten. Voila vindt het van belang dat de scholen een eigen gezicht hebben en dat er voor ouders en leerlingen iets te kiezen valt. Deze keuze is samen te vatten als: op elke school is sprake van een basiskwaliteit die we van elke school verwachten. Daarbovenop onderscheiden scholen zich met eigen ambities. 

 

Ons doel is om voor iedere leerling passend onderwijs te verzorgen. Daartoe biedt Voila verschillende mogelijkheden. Zo is Voila in het schooljaar 2017-2018 gestart met een expertisecentrum. Het expertisecentrum taalgroepen Voila is formeel onderdeel van De Heerd. Zij biedt onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om aan te sluiten in een reguliere groep. Doel is dat kinderen na 1 - 1,5 jaar doorstromen naar het regulier onderwijs. Daarnaast heeft het expertisecentrum een intensieve instructiegroep. Hier krijgen kinderen op hun eigen (individuele) leerlijn intensieve instructie en begeleiding. Plaatsing in deze groep gaat in overleg met ouders en de intern begeleider van één van de andere Leusdense scholen. Op deze manier streven we ernaar dat zoveel mogelijk kinderen in Leusden, thuisnabij, onderwijs kunnen krijgen.

Voila heeft samen met de andere besturen binnen Leusden een Groeilab ontwikkeld. Deze is bestemd voor leerlingen in de midden-bovenbouw die meer uitdaging nodig hebben, specifiek op het gebied van de executieve vaardigheden. 

De Pr8klas is een Voilabrede voorziening in samenwerking met het Element voor leerlingen in groep 8 die praktisch ingesteld zijn. De Kr8klas heeft net als de Pr8klas als doel de overgang naar het VO soepeler te laten verlopen. Het is bestemd voor leerlingen in groep 8 met een VWO+ advies die meer uitdaging nodig hebben. Dit is in samenwerking met het Corderius College opgezet in plaats van de masterclass. De school meldt de leerlingen hiervoor aan. Uitgebreide informatie over alle mogelijkheden vindt u op de website van Voila.

 

Alle scholen van Stichting Voila hanteren hetzelfde toelatingsbeleid. Kort samengevat:
- U kunt een kennismakingsgesprek inplannen in het kwartaal dat uw kind 2 jaar oud wordt.
- Indien gewenst doet u een vooraanmelding op een school naar keuze, dit kan in het kwartaal dat uw kind 2 jaar oud wordt.
- Wanneer uw kind 3 jaar oud is ontvangt u een aanmeldformulier. Dan hoort u definitief of er plek is.
- Wanneer uw kind 3,5 jaar oud is ontvangt u een uitgebreid vragenformulier. Wanneer de school kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind volgt definitieve inschrijving.
Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om op school te komen kennismaken en een aantal keer te komen wennen.

Voila kent naast het toelatingsbeleid meerdere regelingen en codes, w.o. het leerlingenstatuut, de klokkenluidersregeling, de klachtenregeling en de integriteitscode. Voor informatie verwijzen we u naar de website van Voila: www.voilaleusden.nl.