Bongerd ABC

Absentie

Wij stellen het op prijs dat u bij ziekte van uw kind(eren) de school z.s.m. op de hoogte stelt. Vanaf 08.00 uur is de school telefonisch bereikbaar (033 4940128).

Mochten wij telefonisch niet goed te bereiken zijn dan verzoeken wij uw kind ziek te melden via ziekmelden@bongerdleusden.nl 

Als een leerling om 08.45 uur  nog niet aanwezig en niet is afgemeld, is neemt de groepsleerkracht, de administratief medewerkster (Helga) of de directeur (Esther) contact op met het thuisfront. Wij willen graag zekerheid over de absentie van uw kind(eren).

Activiteitenkalender

Onder de tab 'kalender' vindt u belangrijke informatie over activiteiten. Daarnaast bevat Parro altijd een up-to-date kalender. 

 

Bedrijfshulpverlening

In onze school zijn twee bevoegde bedrijfshulpverleners. Zij houden toezicht op de veiligheid van het schoolgebouw, de speeltoestellen en het welbevinden van uw kind(eren) in geval van calamiteiten. In elk groepslokaal hangt zichtbaar een noodplan. Twee keer per jaar wordt een “calamiteitenoefening” gehouden. Ouders en kinderen worden op de hoogte gesteld voordat de eerste oefening wordt georganiseerd. De tweede oefening wordt vooraf niet aangekondigd. De BHV'ers volgen elk jaar een herhalingscursus om up-to-date te blijven. Elke eerste maandag van de maand wordt binnen en buiten de veiligheidsinspectie uitgevoerd (speeltoestellen, vluchtwegen, noodverlichting etc). Hulpverleners zijn meester Adrie en juf Jacqueline. Van de oefeningen wordt een verslag gemaakt in het logboek. Elk jaar controleert de brandweer op veiligheid.

Bewegingsonderwijs

 

 

De Bongerd beweegt je. Wij bieden alle kinderen ruim de mogelijkheid om te bewegen. Bewegen voor, tijdens en na het leren.

De kinderen van groep 1-2 zijn op het schoolplein veel in beweging.

Groep 3 krijgt 2 keer 45 minuten les van meester Dennis van SNO. Groep 3 gymt op dinsdag- en donderdagmiddag.

Groep 4 t/m 8 krijgen twee keer in de week een half uur bewegingsonderwijs van SNO. Dat is op dinsdag en donderdag tussen 11.00-13.00 uur. Daarnaast krijgen de groepen 45 minuten bewegingsonderwijs van de eigen leerkracht.

Groep 4 op woensda, groep 5 en groep 6 op maandag en groep 8 op vrijdag.

Op vrijdag nemen alle leerlingen deel aan de fridaymile. 

Bongerdnieuws

Gemiddeld één keer in de maand verschijnt het ouderbulletin met de naam Bongerdnieuws. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gesteld van allerlei actuele zaken. Hierin staan vooral algemene dingen. De groepsleerkrachten verzorgen de groepsspecifieke informatie via Parro . Onder het tabje actueel vindt u extra nieuwsberichten uit de school. Ouders die niet over internet beschikken kunnen dat kenbaar maken bij de directie. 

Brengen van uw kind

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u uw kind(eren) begeleidt tot in het groepslokaal. Wij hebben de afspraak dat de ouders hun kind(eren) begeleiden tot aan de deur van het groepslokaal. De groepsleerkrachten heten de kinderen welkom. De kinderen lopen direct naar hun plaats en gaan met een activiteit aan de slag.

Wilt u een afspraak maken met de groepsleerkracht van uw kind? U kunt altijd terecht na afloop van de ochtend- of middagschooltijd. De groepsleerkracht kan dan rustig met u een datum en tijd afspreken. Bij voorkeur geen gesprekken voor aanvang van de lestijden (bij overmacht maken we daarop een uitzondering).

Cito

De toets- en signaleringskalender, die elk schooljaar weer opnieuw wordt vastgesteld, vermeldt alle toetsen die we in de groepen op onze school afnemen. Naast de methodetoetsen nemen we de citotoetsen af (begrijpend lezen, rekenen, spelling). Bij de kleuters gebruiken we het Leerling Volg Systeem: Mijn Kleutergroep. De resultaten van de CITO toetsen worden met de ouders besproken tijdens de oudergesprekken. De Eindtoets Basisonderwijs voor groep 8 wordt in april van elk jaar afgenomen. Ouders ontvangen deze uitslag. We nemen geen entreetoets af in groep 7. De school maakt een schoolanalyse van de niet-methode en methodetoetsen.

Contactpersonen

Juf Marjolein en juf Petra zijn de contactpersonen van onze school. Zij hebben cursussen gevolgd om hun taak als contactpersoon goed uit te voeren. In school hangt een groene brievenbus waarin kinderen hun vragen/opmerkingen/problemen schriftelijk kunnen "posten". Ook kunnen zij een afspraak maken met een van de contactpersonen. De contactpersonen maken elk jaar een jaarverslag dat wordt overhandigd aan het College van bestuur van Voila. Voila organiseert twee bijeenkomsten met alle contactpersonen van de Voilascholen.

De Groene Belevenis

Natuur- en milieucentrum "De Groene Belevenis" verzorgt lessen en excursies voor basisscholen. Elk schooljaar nemen wij een aantal lessen en activiteiten af. Lessen kunnen worden gegeven in maar ook buiten de school.

Fotograaf

De schoolfotograaf bezoekt onze school in mei of juni. De fotograaf maakt portretfoto’s groepsfoto’s en foto’s van broertjes/zusjes. Uiteraard bent u niet verplicht de aangeboden foto’s af te nemen. Bestellen gaat rechtstreeks via internet.  Het bezoek van de schoolfotograaf wordt in het Bongerdnieuws aangekondigd.

Gevonden voorwerpen

Gymtas, lunchtrommel of jas kwijt? Alle gevonden voorwerpen verzamelen wij in een grote lade in de centrale hal. Enkele keren per jaar spreiden wij alles uit op de tribune. Gevonden voorwerpen die dan niet worden opgehaald worden zoveel mogelijk aan een goed doel geschonken. 

Gevonden fietssleutels en kleine dingen (zoals horloges) kunnen worden opgehaald bij de administratie.

 

 

GSM/iphone/smartphone

Veel kinderen beschikken over een mobiele telefoon. Geen bezwaar mits de telefoons in het groepslokaal en in de verkeersruimten in de school uit staan. We hebben duidelijke afspraken over het gebruik van de sociale media (o.a. internet protocol, whats app).

Hoofdluis

Iedereen kan er mee geconfronteerd worden. Schaamte is onnodig. Wij vinden het belangrijk dat u ons z.s.m. op de hoogte brengt als u bij uw kind hoofdluis signaleert. Wij kunnen dan direct informatief en handelend optreden. Na elke vakantieperiode worden alle leerlingen gecontroleerd door het "luizenteam": ouders die onder schooltijd de haardossen uitpluizen. De controlemomenten worden aangekondigd via Parro. 

Huisdieren

Huisdieren mogen de school niet in. Klinkt heel onaardig maar zo is het niet bedoeld. We denken hierbij vooral aan die kinderen die allergisch zijn voor dieren. We maken een uitzondering voor spreekbeurten over een huisdier. U wordt dan verzocht het dier kort voor aanvang van de spreekbeurt te brengen en direct na afloop weer mee te nemen.
Wij verzoeken u vriendelijk honden niet vast te leggen aan de toegangshekken van de speelplaats. Het kan kinderen afschrikken.

Informatieavonden

 

In het begin van het schooljaar organiseert het team een informateavond voor alle ouders. Per groep worden ouders over de plannen geinformeerd.

Inschrijven

Klachtenregeling

Klachtenregeling + interne- en externe vertrouwenspersonen

Ondanks het feit dat ouders makkelijk bij leerkrachten/directeur binnenlopen om problemen te bespreken, kan het voorkomen dat de ouder en de school niet tot een oplossing komen of dat de klacht van een dermate zwaar gehalte is, dat de ouder of de school het wenselijk vindt dat een ander, buiten de school, zich over de klacht buigt. 

De overheid heeft voor alle besturen een klachtenregeling verplicht gesteld. Ons bestuur heeft zich aangesloten bij een landelijke klachtencommissie die deze regeling uitvoert. 

In het kader van de uitwerking van deze klachtenregeling heeft het bestuur van de stichting Voila Leusden e.o. een externe vertrouwenspersoon benoemd. Het bestuur wil een pro-actief beleid voeren inzake preventie machtsmisbruik en het omgaan met klachten op haar scholen. 

Het betreft de volgende formele klachten inzake: 

 1. (Seksuele) intimidatie 
 2. Pesten 
 3. Mishandeling 
 4. Onheuse bejegening 
 5. Inbreuk op de privacy 
 6. Didactische aanpak 
 7. Pedagogische aanpak 
 8. Organisatorische aanpak 

Het bestuur wil hiermee voldoen aan haar wettelijke verplichting betreffende de klachtenregeling. Daarenboven wil het bestuur met een goede uitwerking van de klachtenregeling bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het pedagogisch klimaat op haar scholen. De school moet ten allen tijde een veilige plaats zijn voor leerlingen, ouders en leraren. Het bestuur staat een pro-actief en preventief beleid voor op haar scholen als het gaat om het voorkomen van machtsmisbruik en het naar tevredenheid afhandelen van klachten voor de betrokkenen. 

 

Externe vertrouwenspersonen zijn:

Jeroen Meijboom en Marjon ten Heggeler

Postbus 8639 

3009 AP Rotterdam 

Tel. 010-4071599 

Centraal emailadres voor externe vertrouwenspersoon zaken (incl., klachtzaken en advies): evp@cedgroep.nl 

Bezoekadres: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam 

 

Voor onze school zijn de interne contactpersonen: Marjolein Vreekamp & Petra Barel

 

De taken van de interne contactpersonen zijn: 

 1. De belangen behartigen van de klager of de aangeklaagde. Ook hier geldt net als bij de externe vertrouwenspersonen dat een collega interne vertrouwenspersoon van een andere school of locatie de belangen kan behartigen van de aangeklaagde, als deze laatste daar prijs op stelt. 
 2. De eerste opvang verzorgen wanneer er een klacht wordt ingebracht. 
 3. Verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
 4. Meldplicht naar het bestuur wanneer er sprake is van een vermoeden van seksuele intimidatie. 
 5. Informatie en voorlichting geven. 
 6. Initiatieven nemen in preventieactiviteiten en deze in- en doorvoeren. Dit in overleg met de externe vertrouwenspersonen en de directie. Evaluatie van deze activiteiten. 
 7. Overleggen met collega’s, directie, ouders, externe vertrouwenspersoon en derden (Met inachtneming van geheimhoudingsregels).
 8. Bemiddelen (behalve in het geval van seksuele intimidatie waarbij de klacht gericht is op een collega; in dat geval wordt er gemeld bij het bestuur en wordt een externe vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld. Het bestuur meldt bij de vertrouwensinspecteur en overlegt over de bestuurlijke noodzakelijke maatregelen en het wel/geen doen van aangifte bij justitie/politie).
 9. Het doen van hoor en wederhoor als dat geëigend is. (niet in gevallen van seksuele intimidatie)
 10. Verwijzen naar hulpverlenende instanties.
 11. Zitting nemen in een crisisteam wanneer dit aan de orde is om de belangen van de klager, dan wel aangeklaagde te bewaken en te behartigen.
 12. Het bijhouden van een logboek waarin de activiteiten worden vermeld die voortkomen uit de taak van de interne contactpersoon.(Het logboek wordt door de vertrouwenscontactpersonen aangereikt en toegelicht. Elk jaar worden de gegevens bij de vertrouwenscontactpersonen ingeleverd. Deze verwerken de informatie in het jaarverslag voor het bevoegd gezag).

Lariks

Inloopspreekuur Lariks


Vragen of zorgen over uw kind(eren)?


U bent van harte welkom bij het inloopspreekuur van Lariks op school. Of het nu gaat
om concentratieproblemen, moeite met vrienden maken, stress en spanning thuis,
geen geld voor sport en activiteiten of om onverklaarbare achterblijvende
schoolresultaten. Loop gewoon even langs bij de consulent van Lariks. De
consulenten zijn gespecialiseerd in opvoedingsvragen en de begeleiding van
kinderen (en gezinnen). Een gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Op de posters in de
school leest u wanneer de consulent er is. 
 
Lariks is de plek in de gemeente Leusden waar u welkom bent met vragen op het
gebied van welzijn en zorg. Meer informatie? Kijk op www.sociaalplein-leusden.nl.
Tip: vul op de website de wegwijzer in en u komt snel bij de informatie die u zoekt.

De bronafbeelding bekijken

 

Sociaalplein Leusden

Leerplicht

Uw kind komt op 4-jarige leeftijd naar school. Het mag naar school, verplicht is het dan nog niet.

Als een kind tenminste drie jaar en 10 maanden is, kan het, om aan de basisschool te wennen, de school voor ten hoogste vijf dagen (tien dagdelen) bezoeken.

Als een kind vijf jaar is geworden moet het naar school (leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin een kind 5 jaar is geworden). Als een volledige schoolweek voor een vijfjarige te vermoeiend is, kan gebruik worden gemaakt van een speciale regeling die inhoudt dat een vijfjarige ten hoogste vijf uren per week mag thuisblijven. De ouders geven dit “verzuim” uiteraard door aan de school. Wordt uw kind 6 jaar dan is deze regeling niet meer van toepassing.

Over het algemeen verlaat uw kind de basisschool als het 12 jaar is. Kinderen die nog wat meer tijd nodig hebben mogen maximaal twee jaar langer op de basisschool blijven.

Het kan voorkomen dat een leerplichtig kind de lessen moet verzuimen. In zeer speciale gevallen kan daarvoor toestemming gegeven worden door de directie. U moet ruim van te voren een schriftelijk verzoek in dienen . Een standaardformulier kunt u afhalen bij de directie. Bij speciale gevallen kunt u denken aan ziekte in de familie, een begrafenis/crematie of een huwelijk.

Een wintersportvakantie of een dagje naar een pretpark buiten de vastgestelde vakanties om, behoren dus niet tot de speciale gevallen. Hiervoor wordt geen verlof gegeven!

Merken van kleding en rugzakken/tassen

 

Om te voorkomen dat broodbusjes, drinkbekers, (gymnastiek)kleding dagenlang door de school zwerven, kunt u dergelijke persoonlijke eigendommen beter voorzien van een naam of kenmerk. Voor een vakantieperiode worden alle gevonden voorwerpen in de gemeenschappelijke ruimte “tentoongesteld”. Helaas blijven er regelmatig persoonlijke eigendommen liggen. Deze kledingstukken en schoeisel worden na verloop van tijd opgeruimd (goed doel).

Milieu

We willen onze kinderen bewust en verantwoord om leren gaan met afval. We scheiden het afval op school zoveel mogelijk aan de bron: papier, batterijen, chemisch afval (stiften) en carteridges. We verzoeken u de kinderen hun drinken mee te geven in goed afsluitbare drinkbekers en te veel verpakkingsmateriaal te vermijden. Ook wordt de kinderen geleerd kritisch om te gaan met water en elektra. In de toiletten zijn waterbesparende spoelknoppen aangebracht. Ook het team tracht kritisch om te gaan met de energiebronnen (lichten uit in groepslokalen bij afwezigheid).

Ontruimingsplan (noodplan)

In samenwerking met de brandweer is een ontruimingsplan opgesteld. Bij calamiteiten weet elke groepsleerkracht hoe er gehandeld moet worden. Elk jaar moet het ontruimingsplan met de kinderen worden geoefend. Een noodplan hangt in de groepslokalen.

Wij oefenen de ontruiming met Kla4.

Ouderbijdrage (vrijwillig)

Ouderbijdrage (vrijwillig)
De ouderraad vraagt u elk schooljaar een vrijwillige bijdrage. De ouderraad beheert deze gelden. De vrijwillige ouderbijdragen worden ingezet voor de extra activiteiten voor de kinderen. De kosten voor de schoolreizen zijn bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen.

Indien de leerling na 1 januari de school bezoekt wordt de vrijwillige ouderbijdrage aangepast. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, wordt bij het opstellen van de begroting er van uitgegaan dat alle ouders bereid zijn de vrijwillige bijdrage te betalen. De kosten van het schoolreisje of het schoolkamp moeten altijd door de ouders worden betaald.

Besteding van de gelden:

* projecten
* ouderavonden
* bongerdverjaardag
* klussen
* schoolkrant
* onverwachte uitgaven
* schoolreisjes
* excursies
* schoolsportactiviteiten
* schooltuin
* sinterklaas/kerst
* afscheid groep 8
* materialen zelfstandig werken

Pleinwacht

 De kinderen van groep 1-2A en groep 1-2B spelen op het kleuterplein. Tijdens het buitenspelen is er toezicht van leekrachten.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben dagelijks om 10.00 en om 12.00 uur een kwartier pauze. Tijdens de pauze hebben twee leerkrachten volgens een rooster pleinwacht.

 

Preventiemedewerker

Elke school heeft per 01-01-2006 een preventiemedewerker. Op onze school is Petra Barel de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen, zoals maatregelen ter verbetering van de ergonomie, zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn. De preventiemedewerkers van VOILA scholen vergaderen 2 x per schooljaar.

Roken

In onze school en op het schoolplein wordt door leerkrachten en ouders niet gerookt.

Schoolarts & GGD

Larikslaan 2 / Centrum voor Jeugd en Gezin / GGD

Vragen of zorgen over uw kind(eren)? U bent van harte welkom bij het inloopspreekuur van Lariks op school. Of het nu gaat om concentratieproblemen, moeite met vrienden maken, stress en spanning thuis, geen geld voor sport en activiteiten of om onverklaarbare achterblijvende schoolresultaten. Loop gewoon even langs bij de consulent van Lariks. Een gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Elke dinsdag zal Mariska Noordhoek van 13.00 tot 15.00 aanwezig zijn in Atria. U kunt zonder afspraak binnenlopen. 

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht ondersteunt en adviseert ouders, kinderen en jongeren bij het gezond opgroeien. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op tijd te signaleren.

De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van de jeugd. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. Gezondheidsonderzoeken U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen. De GGD verwijst als dat nodig is door naar de huisarts of andere instanties. Spreekuur jeugdarts/jeugdverpleegkundige De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. Alle ouders en kinderen kunnen gebruik maken van het spreekuur. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of voor onderzoek of een gesprek. U kunt gebruik maken van het spreekuur, als:

● U zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind

● Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is

● De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD.

● Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek

In het eerste geval maakt u zelf een afspraak door te bellen met de GGD. In de overige drie gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD. Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met de GGD opnemen van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer 033 – 4600046. De GGD biedt ook opvoedondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts. Wilt u meer weten? Voor meer informatie over het werk van de GGD of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 033 – 4600046. Kijk ook eens op de website: www.ggdru.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

Schoollied

Het Bongerdlied is hier te luisteren. 

 

Tekst:

Rood, Geel en Blauw, de Bongerd past bij jou!

Bij zon en bij regen altijd veel bewegen

Samen leren, samen spelen, elk kind hoort erbij

We groeien en we bloeien; de Bongerd… dat zijn wij! 

 

Wij zijn trots op    de Dierenvallei

Schapen, kippen, konijnen er ook bij

Gezond en vrolijk, alles bij elkaar

De Bongerd is de beste, ja echt, onthoud dat maar!

 

Rood, Geel en Blauw, de Bongerd ……

 

Heel lang stil zijn, daar zijn wij niet voor

Springen, klappen… de hele dag maar door

De Friday Mile doen, of een sporttoernooi

We blijven in beweging; dat vinden wij hier mooi!

 

Rood, Geel en Blauw, de Bongerd ……

 

Je talenten   ontwikkel je hier

En sociaal zijn, dat doen we met plezier

Tot slot groep 8 met kamp en musical,

Wij gaan ons niet vervelen en hebben altijd lol!

 

Rood, Geel en Blauw, de Bongerd past bij jou!

Bij zon en bij regen altijd veel bewegen

Samen leren, samen spelen, elk kind hoort erbij

We groeien en we bloeien; de Bongerd… dat zijn wij!

… dat zijn wij!

…dat zijn WIJ!!

Schooltijden

 

We werken met een vijf-gelijke-dagenrooster.

Alle groepen hebben op alle dagen dezelfde schooltijden.

De deur staat om 8.15 uur open, de lessen starten om 8.30 uur.

Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij.

 

Stagiaires

De Bongerd heeft een belangrijke taak in het opleiden van nieuwe leraren. Kwalitatief goed personeel is de basis van kwalitatief goed onderwijs. We investeren graag in ons (toekomstige) personeel. Daarnaast biedt het opleiden van studenten een aantal grote voordelen. Het leren van en met elkaar wordt gestimuleerd, waarbij de praktijkopleiders ook gebruik kunnen maken van gemotiveerde studenten die binnen de visie van zorg in de klas, veel hulp kunnen bieden. De schoolopleider draagt in samenwerking met teamleden van de opleidingsschool en de student(en) zorg voor een ‘rijke leeromgeving’, voor het leren en werken van de studenten in gevarieerde onderwijssituaties. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen.

De Bongerd heeft er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met Instituut Theo Thijssen (ITT), lerarenopleiding basisonderwijs (PABO), in Amersfoort en Utrecht. Studenten van ITT lopen stage en doen onderzoek in onze school. De studenten leren de praktijk van het lesgeven tijdens stagedagen, stageweken of in een langer werkverband (Lio’er). Elke student wordt begeleid door de groepsleerkracht van de groep waarin stage wordt gelopen. Sabina Lodema is Intern Coordinator Opleidingen. Onderwijsassistenten Onderwijsassistenten kunnen -op verzoek van de opleidingsscholen- ook stage lopen binnen onze school. Onderwijsassistenten zijn geen leerkrachten in opleiding. Zij ondersteunen de groepsleerkracht bij de onderwijsactiviteiten in de groep.

Studiedagen

In elk cursusjaar worden er studiedagen gepland voor het team. Deze studiedagen worden ruim voor de start van het schooljaar bekend gemaakt. U kunt een overzicht van vakanties en studiedagen hier vinden. 

Veiligheidsplan

Onze school heeft een veiligheidsplan waarin omschreven wordt welke maatregelen er zijn genomen om voor de kinderen een veilig klimaat te garanderen. In het veiligheidsplan staan normen, waarden, gedragsregels beschreven en zijn protocollen opgenomen (pestprotocol, rouwprotocol en internetprotocol).

Verjaardagen

Bij een verjaardag hoort een traktatie. Kinderen vinden het leuk hun klasgenoten te trakteren. Bovendien mogen ze een rondje langs meesters en juffen maken. Wij schrijven geen bepaalde traktaties voor, maar wij vragen u wel rekening te houden met “gezond en lekker”. Sommige kinderen mogen bepaalde voedingsstoffen niet consumeren. Wij stellen het op prijs als u met deze kinderen rekening wilt houden (vooraf even informeren bij de groepsleerkracht).

Ook de groepsleerkrachten vieren hun verjaardag met de kinderen. De kinderen in de bovenbouw wordt gezegd wanneer het feest gaat plaats vinden. De kinderen in de onderbouw krijgen een schriftelijke mededeling mee.

Verzekeringen

Wij hebben een schoolverzekering die uitkeert bij een ongeval tijdens schooltijd. Het gaat hier om een collectieve ongevallen en WA-verzekering. Hiermee zijn de leerlingen, personeel en vrijwilligers verzekerd. De verzekering keert uit bij persoonlijk letsel door een ongeval en kan aanvullend op bijvoorbeeld de basisverzekering van de Zorgverzekering werken, wanneer die niet kostendekkend is. Schade aan spullen, bijvoorbeeld een fiets, bril of kleding, is niet gedekt.

Ook op het gebied van aansprakelijkheid hebben wij verschillende verzekeringen. Het bestuur van Voila is aansprakelijk voor de schade, wanneer er sprake is van het ontstaan van schade door een onrechtmatige daad en/of toerekenbare tekortkomingen voor een ieder die in schoolverband onder gezag en verantwoordelijkheid van het bestuur optreedt. Dit is geregeld in de aansprakelijkheidsverzekering voor Onderwijsinstellingen. De schade moet worden geleden door een derde. Personeel en vrijwilligers zijn verzekerd. Voor leerlingen geldt dat eventuele schade moet worden verhaald op de WA-verzekering van de (ouders van de) leerling.

Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Wanneer bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Het bestuur van Voila heeft zich via de bestuursaansprakelijkheidsverzekering verzekerd tegen allerlei vormen van aansprakelijkheid. Schade aan of veroorzaakt door auto’s van personen die voor de school rijden komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Voor- en naschoolse opvang

Diverse organisaties verzorgen voor- en naschoolse opvang voor leerlingen van de Bongerd.

Kinderopvang Humankind - LINK

SNO - LINK

SKA - LINK

Joep - LINK

 

De Asschatjes:

Voor en naschoolse opvang De Asschatjes biedt opvang voor de scholen Kla4 en de Bongerd. Ook jongere (nog niet schoolgaande kinderen kunnen hier terecht). De opvang zit recht tegenover de scholen en de kinderen worden dan ook lopend weggebracht en opgehaald.
 
Dit is een kleinschalige opvang voor maximaal 6 kinderen per dag.
Huiselijkheid en gezelligheid staan voorop,zodat de kinderen op een fijne en veilige plek samen kunnen zijn.
 
Zowel binnen als buiten is er voldoende ruimte,speelgoed zoals grote zandbak en trampoline.
 
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
7.15-8.30   14.00-18.30 
 
Voor meer informatie,bel of mail gerust naar asschatjes@gmail.com 
Tel.0636144553 en wie weet tot snel,
Groetjes van Anita de Kok