MR

De MR wordt gevormd door twee ouders en twee teamleden. De directeur (Adrie van Dijk) is aanwezig bij de vergaderingen. 

De MR-vergadering is openbaar.

Momenteel hebben de volgende ouders zitting in de MR:
Francisca Tazelaar en Dick van Mourik.

De volgende teamleden vertegenwoordigen het team:

Elise Fennema en Suzanne Gerritsen.

Brief GMR

KANDIDATEN GEVRAAGD VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: MEEPRATEN OVER BOVENSCHOOLSE ZAKEN

U als ouder/personeelslid wilt steeds vaker weten wat er in de organisatie gebeurt. Een manier om structureel mee te praten over schoolse zaken gebeurt in de MR. Echter in de GMR wordt over school overstijgende zaken gesproken.

Onderwerpen die in de GMR aan de orde komen zijn onder andere actuele thema’s zoals bezuinigingen en het krimpend aantal leerlingen, maar ook onderwerpen als ICT-beleid en Passend Onderwijs komen bijvoorbeeld aan de orde. Kortom allerlei onderwerpen die de onderwijsorganisatie en de kinderen aangaan.

De GMR is samengesteld uit twee geledingen:
• 6 vertegenwoordigers van de ouders
• 6 vertegenwoordigers van het personeel

De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De voorbereiding van de vergaderingen, het meedenken over onderwerpen en participeren in werkgroepjes vergt wel enige tijd.
De zittingsperiode van een GMR-lid bedraagt 3 jaar. Hierna kunt u zich herkiesbaar stellen.

Na de zomervakantie komen er 5 vacatures. Wij zoeken 3 ouders en 2 leerkrachten die de GMR komen versterken.

Wanneer er zich meer kandidaten beschikbaar stellen, dan er plaatsen vacant zijn worden er verkiezingen gehouden. De kandidaten worden dan gevraagd een motivatiebrief op te stellen, waarna de individuele ouders van de MR’en kunnen stemmen op hun voorkeurskandidaten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Raymond van den Hengel, voorzitter van de GMR (raymond.vandenhengel@dhl.com of 06-20437989).


Wilt u onze GMR komen versterken en meepraten over bovenschoolse onderwerpen, meldt u zich dan, uiterlijk 12 mei, aan bij een van onderstaande personen.
Bart Droppers (bart.droppers@me.com) of bij Chris Boterman (c.w.boterman@kpnmail.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens de GMR
Bart Droppers

Jaarverslag mr 2012-2013

MR OBS De Bongerd – Jaarverslag 2012-2013

Inleiding
Net als iedere school heeft De Bongerd een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
De MR behandelt alleen zaken die direct betrekking hebben op De Bongerd. Naast de MR is er een GMR die met de directie van Voila overlegt over zaken die alle scholen die bij Voila zijn aangesloten betreffen.

Samenstelling en taakverdeling
De MR zag er in het schooljaar 2012-2013 als volgt uit:
 Namens het personeel: Paul Zee en Peter van Bekkum
 Namens de ouders: Edward Rosbergen (voorzitter), Monica de Vries (secretaris) en Martine van Driel
Aan het eind van het schooljaar heeft de MR afscheid genomen van Peter van Bekkum vanwege zijn vertrek bij De Bongerd (zie de website van De Bongerd voor de actuele samenstelling van de MR).

Terugblik schooljaar 2012-2013
De MR heeft in het schooljaar 5 keer vergaderd, te weten op 27 augustus, 24 oktober, 13 maart, 22 april en 24 juni. Belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergaderingen (meermaals) op de agenda stonden, zijn:
 Nieuwbouw: De MR volgt de ontwikkelingen rond de nieuwe huisvesting op de voet en heeft zijn zorg uitgesproken over het gebrek aan voortgang. De zorg komt mede voort uit de gebrekkige staat van het huidige schoolgebouw.
 Afnemende leerlingenaantallen: Tijdens meerdere vergaderingen, waaronder een gezamenlijke vergadering van de MR’en van de drie basisscholen op Alandsbeek is gesproken over de verwachte afname van het aantal leerlingen en de gevolgen voor de drie basisscholen, waaronder de huisvesting. In de loop van het schooljaar is vanuit het bestuur van Voila een projectgroep ingesteld die als taak heeft meegekregen om onder de noemer van Voila 2025 tot een realistische en tegelijk ambitieuze beschrijving van de toekomst van Voila te komen.
 Financiën: Hoewel dit primair de verantwoordelijk is van de GMR bestond het voornemen om een brief naar het bestuur van Voila te sturen waarin de MR haar zorgen uitte over de wijze waarop een aantal financiële tegenvallers opgevangen zou gaan worden. Op het moment dat de brief zou worden verzonden ontving de MR een rapport waarin de oorzaken en gevolgen van de financiële tegenvallers uitgebreid door het bestuur van Voila is toegelicht.
 Formatie 2013-2014: De MR heeft ingestemd met het nieuwe formatieplan waarin is gekozen voor 8 groepen, te weten 1-2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b-8b en 8a.
 ICT-plan en I-pad project: De MR heeft het ICT-beleidsplan voor De Bongerd, met als belangrijk onderdeel de inzet van I-pads in het onderwijs, in aanwezigheid van Dennis Anbeek besproken. Naar aanleiding van dit beleidsplan heeft De Bongerd van het bestuur van Voila een subsidie ontvangen voor de aanschaf van I-pads.
 Ontwikkeling passend onderwijs: Tijdens de laatste MR-vergadering heeft Elly van Zandbrink de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs toegelicht.
Voor meer informatie verwijzen we naar de notulen van de MR-vergaderingen. Deze zijn te vinden op de website van De Bongerd.

Thema’s schooljaar 2013-2014
Ook in het lopende schooljaar zullen de toekomst van de drie basisscholen op Alandsbeek in relatie tot Voila 2025 en de nieuwbouw onderwerpen zijn die regelmatig op de agenda van de MR zullen

notulen MR vergadering 8 juni 2015

Notulen MR de Bongerd – maandag 8 juni 2015

 

Aanwezig: Paul Zee, Elly van Zandbrink, Alette Rond, Edward Rosbergen (voorzitter 2014/2015), Martine van Driel, Monica de Vries - Seerden (secretaris).

Afwezig: John Mulder (clustermanager).

 

 

 • Opening

 

Edward opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

 

 • Notulen vorige vergadering (1 april 2015)

 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

 

Op de site staan geen recente MR-notulen. Alette geeft aan dat het up to date houden van de Bongerd-site opgepakt gaat worden richting nieuw schooljaar. Voor nu besluit de MR de notulen voortaan via Parnasis-mail aan ouders te sturen. Ook de MR-notulen van de vergaderingen februari en april 2015 zullen via mail worden verzonden.

 

Opvolging acties:

2014/11/06 De combinatie nieuwbouw en schoolplan vraagt veel capaciteit van leerkrachten. Het schoolplan 2015 zal vooral gericht zijn op:

- behouden van het goede dat je hebt (inclusief borging)

- ontwikkelen van de speerpunten van de visie.

Alette geeft de planning inzake schoolplan door, zodat de MR-vergaderingen in lijn hiermee gepland kunnen worden.

Opvolging: Tijdens de vergadering licht Alette het proces om tot het schoolplan te komen nader toe.

Status: Visitatie is 30 juni gepland, opmerkingen moeten verwerkt worden in het definitieve plan. Het schoolplan zal geagendeerd worden voor de 1e MR vergadering van het volgende schooljaar.  

 

2015/04/01 Lease Your Own Device: 1. graag terugkoppeling van de pilot van het I-padproject  met

aandacht voor de doorontwikkeling via LYOD binnen de onderwijsvisie. En wat is de financiële consequentie? Financiering zal deels vanuit de school zijn en deels vanuit de ouders. Wat is de mogelijke onkostenbesparing door minder werkboeken.

Opvolging: Vanuit de enquête blijkt onvoldoende draagvlak voor LYOD. Reden is onbekend. Terugkoppeling pilot I-padproject: positieve ervaringen vanuit oudertevredenheidonderzoek.  

Status: afgerond

 

2015/04/01 Er zijn te weinig mensen om de TSO veilig georganiseerd te krijgen. Er zijn lijnen gelegd

met bovenschools en leerkrachten springen in. Hier moet een oplossing voor komen. De TSO-reserves zijn hoog. De MR vraagt of deze reserve gebruikt kan worden voor het oplossen van het TSO-probleem.

Opvolging: voor dit jaar is voldoende TSO-begeleiding beschikbaar door aanmelding van 2 begeleiders (dank!!) en met inzet van een dansschool op de dinsdagen  Ook voor volgend jaar wordt nagedacht om de dansschool standaard als TSO in te zetten.

Status: afgerond
2015/04/01 Niet voor alle groepen krijgen de ouders informatie over de leerstof per blok/periode. In

het kader van ouderbetrokkenheid is dit wel van belang.

Opvolging: geen opvolging. Moet in het teamoverleg besproken worden. Voorgaande jaren werd aan het begin van het schooljaar een informatie-avond georganiseerd. Dit schooljaar is gewerkt met omgekeerde-oudergesprekken waarbij de afspraak was dit aan te vullen met berichtgeving over leerstof per blok/periode. Dit is niet voor alle groepen standaard gebeurd. Voor sommige groepen gaat dit wel goed en wordt door ouders gewaardeerd. We spreken af dat terugkoppeling wordt gedaan in het teamoverleg en onderdeel wordt van ouderbetrokkenheid.  

 

2015/04/01 De kaarten van topografie zijn niet duidelijk.  We spreken af dat de topografie volledig

beoordeeld wordt.  

Opvolging: Het heeft aandacht. Er wordt gewerkt aan een andere topografie-methode vanaf het nieuwe schooljaar.

 

2015/04/01 De groove me methode (engels) wordt als te laag beoordeeld voor startniveau voor de brugklas. Met het oog op persoonlijke leerlijnen spreken we af te onderzoeken of hier verbetering in aangebracht kan worden.

Opvolging: Alette meldt dat volgens de leerlijn Engels het einddoel van de basisschool niet hoog ligt. In het BAVO overleg (basisschool en voortgezet onderwijs) komt de constatering over groove me niet terug. De ervaring van Paul is dat de methode teveel met woorden werkt en te weinig aan grammatica doet.  Het zou beter functioneren als grammatica eraan toegevoegd wordt. Dit wordt onderzocht. We spreken af dat in het schooljaar 2015/2016 met het team besproken wordt hoe Engels op een hoger niveau gebracht kan worden. 

 • Ingekomen stukken.

 

- Voila bulletin april 2015

- Brief voorzitters van de MR d.d. 29 mei 2015 

 • Andere schooltijden (terugblik informatieavond ouders)

 

Tijdens de studiedag op 28 januari heeft John Mulder uitgebreid toegelicht wat de bedoeling van de verkenning van invoering van een continurooster binnen Voila is en hoe leerkrachten en ouders bij deze verkenning betrokken zullen worden. Paul heeft tijdens de studiedag gemeld dat dit onderwerp al enkele jaren geleden op dit eiland aan de orde is geweest. Maatschappelijke veranderingen zijn een belangrijke reden om het onderwerp opnieuw op de kaart te zetten. Andere reden is dat de CAO is veranderd en nog verder gaat veranderen.

 

Opdracht aan de werkgroep ‘Andere schooltijden’ is een advies voor de RvT van Voila op te stellen ten aanzien van invoering van een continurooster. Het bestuur zal vervolgens een besluit nemen om al dan niet naar een continurooster over te stappen. Het is dan in principe de bedoeling dat dit besluit Voila breed wordt uitgevoerd, maar individuele scholen kunnen anders beslissen. Dit kan wel grote consequenties voor de betreffende school hebben.  

 

Edward geeft aan dat bij de beschrijving van een continurooster impliciet de keuze wordt gemaakt om het aantal lesuren in de onderbouw en bovenbouw gelijk te stellen, daar waar de bovenbouw op dit moment meer lesuren draait dan de onderbouw. John heeft toegezegd expliciet aandacht te besteden aan de argumenten voor en tegen het gelijkstellen van het aantal lesuren in onder- en bovenbouw. Hierbij moet ook aandacht gegeven worden aan de transitieperiode.

 

De verwachting is dat in de oudertevredenheidsonderzoek een aantal vragen over dit onderwerp zullen worden opgenomen. De MR geeft aan dat het belangrijk is dat voordat het onderzoek plaatsvindt een informatieavond voor ouders georganiseerd wordt zodat de ouders zich een goed beeld van de mogelijke veranderingen kunnen vormen voordat zij de vragen beantwoorden.

 

Paul meldt dat het team heeft aangegeven vooral te moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar dat het team niet uitgesproken voor of tegen een continurooster is. Een continurooster kan de werkdruk voor leerkrachten verlagen. Het pauze-beleid is een moeilijk punt voor de leerkrachten.

 

Op 26 mei is een brede voorlichtingsavond voor ouders georganiseerd met als doel algemene informatie te delen en de meningen van ouders op te halen. Met deze input moeten MR’n hun mening kunnen vormen t.b.v. besluitvorming voor de individuele scholen. Het is de taak van de MR te besluiten over de lestijden per school. De MR vraagt zich af of er daadwerkelijk vrijheid is voor het kiezen voor een continue rooster. De MR spreekt af in ieder geval kritisch te zijn op de invulling.

 

De voorlichtingsavond is druk bezocht. De meningen na afloop zijn niet positief. Op de avond waren veel kritische geluiden en scherpe vragen. Er is een digitale enquête naar alle ouders verzonden. Op dit moment een lage respons, er is een reminder gedaan. 

 • Ontwikkelingen rond Alandsbeek
 • Nieuwbouw MFC Atria

 

Qua functionaliteit en visie ligt er een mooi conceptplan. Alles valt binnen het bestemmingsplan, het traject van vergunningen is afgerond.

De volgende fase gaat over de binnenkant van het schoolgebouw, de te gebruiken materialen, daadwerkelijke invulling (ruimte voor musical!), kasten en meubels.

Het plan van bouw is versneld. In de herfstvakantie 2015 is de sloop van de gymzaal gepland. Mogelijk is het schoolgebouw in augustus 2016, voor start schooljaar 2016-2017, klaar. Dit betekent voor de Klimrakker en de Vallei druk op de fusie. De Bongerd heeft hier geen betrokkenheid mee.

 

 

 • Samenwerking scholen op Alandsbeek

 

Op 14 januari was een gezamenlijke MR-vergadering ter voorbereiding op de studiedag van de teams op 28 januari, waar de werkgroepen gericht op de samenwerking op Alandsbeek centraal stond.

Tijdens de studiedag op 28 januari zijn de werkgroepen samengesteld, zijn vervolgoverleggen gepland en zijn voorbereidende werkzaamheden benoemd. De Bongerd is in 3 van de 5 werkgroepen vertegenwoordigd. Paul is lid van de werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’.

 

De opdracht van de werkgroep ouderbetrokkenheid in het kader van samenwerking met de scholen moet nog scherper gemaakt worden (= meedenken, meehelpen, meewerken om Alandsbeek te laten werken). Van elke school gaan ouders gevraagd worden om deel te nemen.

 

De MR verzoekt dit wel los te houden van ouderbetrokkenheid 3.0.
 

 • Ouderbetrokkenheid 3.0 (terugkoppeling vanuit de werkgroep)

 

Alette, Elly en Martine hebben samen met Marianne Kuiper (Voila) met Peter de Vries van het bureau CPS gesproken over een programma om de ouderbetrokkenheid bij De Bongerd te vergroten. De Bongerd is een pilot project binnen Voila, waarbij de rol van Marianne is om de ervaringen om De Bongerd binnen Voila verder uit te rollen. Voordeel van het feit dat op De Bongerd een pilotproject gehouden wordt, is dat er budget is voor externe begeleiding. Martine geeft aan dat Peter de Vries een duidelijke visie en veel ervaring met het onderwerp heeft en tegelijkertijd heel praktisch is ingesteld.

 

Door Peter de Vries is een programma voorgesteld met doorlooptijd van een tot twee jaar:

 1. Nulmeting: Gestart wordt met een presentatie voor team en een aantal ouders. Daarna een onderzoek onder leerkrachten en ouders met een enquête en een 360 graden leiderschapsonderzoek, eventueel aangevuld met gesprekken met kinderen. Het onderzoek staat vooralsnog net voor de zomer op de agenda. Aandacht wordt gevraagd voor de afstemming met het oudertevredenheidsonderzoek in maart om enquêtemoeheid te voorkomen.
 2. Begin van het schooljaar: Samenwerkingsdag van ouders en leerkrachten van 9 tot 15 uur. Hiervoor zijn minimaal 5 ouders per klas nodig. Van de MR en het team wordt een actieve rol verwacht bij de werving van ouders (PR-moment voor de school!)
 3. Maatwerk gedurende 1 à 2 jaar onder toezicht van een regiegroep.
 4. Terugkom/evaluatiemoment
 5. Borgen van de bereikte resultaten. De bedoeling is dat De Bongerd lid wordt van een netwerk op het gebied van ouderbetrokkenheid.

 

Er moet gezorgd worden voor een goede samenwerking met de OR tijdens de uitvoering van het programma vanwege de olievlekwerking die van de OR uit kan gaan (linking pin: Jeanette Homan).

 

Donderdagochtend 10 juni is een inloop-ochtend gepland over ouderbetrokkenheid. Het is een “open uurtje” waarin ouders kunnen langslopen en meepraten over het onderwerp.

 

Woensdag 16 september is een dagsessie gepland over het onderwerp ouderbetrokkenheid.  Er gaan diverse werkgroepen gevormd worden op deze dag. Met warme communicatie moet gezorgd worden dat zoveel mogelijk ouders komen.    

 • Zelfevaluatie (rapport Schoolzelfevaluatie van april 2015)

 

 

De directies van Voila hebben een aantal bijeenkomsten gehad over de meerwaarde van zelfevaluaties en de uitvoering van deze zelfevaluaties. Belangrijk hierbij is het formuleren van de centrale vraag van de zelfevaluatie. Het gaat daarbij om de vraag wat een school echt belangrijk vindt. Vervolgvraag is dan of dit is terug te vinden in stukken, herkenbaar is voor ouders en is terug te zien in het optreden van het team. Naast deze kwalitatieve informatie worden in de zelfevaluatie ook kwantitatieve gegevens meegenomen, zoals de resultaten en analyse van laatste CITO-toets.

 

De resultaten van de zelfevaluatie zijn input voor het nieuwe schoolplan. Maar daarnaast is het de bedoeling dat de zelfevaluaties een vast onderdeel van de kwaliteitsbewaking gaan vormen. Op termijn zullen ook teamvisitaties deel van de zelfevaluaties gaan uitmaken, maar dit schooljaar beperkt de zelfevaluaties zich nog tot onderlinge visitatie op directieniveau. Voila is daarbij onderverdeeld in groepen van drie scholen. De Bongerd vormt samen met De Hobbit en Loysderhoek één groep die onder leiding staat van de clusterdirecteur van een ander eiland.

 

De zelfevaluatie is besproken met het team, aanvullingen vanuit visitatie moeten nog toegevoegd worden (gepland augustus) daarna zal het volledige plan naar de MR-gaan (op agenda 1e MR vergadering schooljaar 2015-2016). Dit is inclusief de evaluatie van de tussenopbrengsten, waaronder de cito van januari gr 3tm 6 - spelling.

 

De zelfevaluatie geeft de input voor verbetertrajecten van het komende jaar. Opmerkingen op het besproken document: Hoofdstuk 5: verbetert de school zich? Toevoegen: ouderbetrokkenheid.

Gemist: I-pad gebruik, dit wordt toegevoegd in de zelfevaluatie. Richting is te werken naar individueel leerling-software per kind, toegespitst op eigen leerlijn. 

 • Resultaten tevredenheidsonderzoek (Rapportage en Trendrapportage)

 

Er is een lage respons van zowel medewerkers als ouders.

Constateringen:

- De leerlingen ervaren geen positieve respons op hun werk (antwoorden, feedback, begeleidingstijd)

- Het management geeft kritische respons in vergelijking tot leerkrachten en ouders. Opgemerkt dat het management beperkte omvang heeft

- Beeld van leerlingen over pestgedrag is verslechterd in de periode 2013 – 2015. Opvallend in relatie tot de aandacht voor het pestprotocal.

 

De MR oppert het idee om de resultaten met de kinderen die het gevuld hebben te bespreken (groep 6,7,8). Het belangrijk terugkoppeling te geven en in gesprek te gaan over bijzonderheden. 

 • Formatie schooljaar 2015/2016

 

Teruglopende leerlingaantallen bij instroom en grote uitstroom van de groep 8 leidt weer tot een puzzel voor de formatie. Het formatieplaatje is klaar, de vaste bezetting blijft. Communicatie van de formatie over de groepen zal plaatshebben voor 1 juli. 

 • Nieuws uit
 • Team

 

 • Op 30 april is afscheid genomen van Gerard. Het was een onvergetelijke dag.
 • In april stond het project ‘Ruimte’ gepland. Activiteiten voor de kinderen waren een planetarium en een ruimtehotel. Het project was zeer succesvol. Ouders zijn in grote getale komen kijken naar de afsluiting.
 • De methode voor spelling in groep 4 blijft behouden, maar de verwerking zal met ingang van komend schooljaar niet in werkboeken gebeuren, maar digitaal. Met een gevarieerd aanbod zal geoefend worden met woordbeelden.
 • Musical groep 8 in voorbereiding.
 • De voorbereiding van het 40 jaar jubileum gaat bijna starten.

 

 

 • Directie

 

Alette kondigt aan dat de schoolgids nauwelijks gewijzigd zal worden, alleen korter en bondiger. De gids moet klaar voor de zomervakantie.

 

 

 • Commissies

 

Geen opmerkingen

 

 

 • GMR (verslag GMR-vergaderingen 10 maart)

 

Geen opmerkingen

 

 

 • Rondvraag

 

Compliment over de geplande vrije dag ná de avond4daagse. Als het volgend jaar weer zo kan…. Helaas kan dat nog niet toegezegd worden.

 

Edward geeft aan dat het met het oog op de onderwerpen die het komende jaar op de agenda staan goed is wanneer de oudergeleding ververst wordt met ouders met jongere kinderen in de MR. Zowel Edward als Martine stellen hun positie om die reden beschikbaar, waarbij in ieder geval één van hen volgend jaar nog wel beschikbaar blijft voor de MR. Monica geeft aan nog wel in de MR te willen blijven, maar geen secretarisrol meer te ambiëren. We komen tot het idee op zoek te gaan naar 2 nieuwe ouders voor de MR.

Drie onderwerpen zullen de komende periode veel aandacht vragen: ouderbetrokkenheid, andere lestijden en het nieuwe gebouw. We spreken af ná de vakantie 2 andere ouders te werven. 

 • Volgende vergadering: dinsdag 22 september om 20:00 uur.

 Op te volgen acties:

2014/11/06 De combinatie nieuwbouw en schoolplan vraagt veel capaciteit van leerkrachten. Het schoolplan 2015 zal vooral gericht zijn op:

- behouden van het goede dat je hebt (inclusief borging)

- ontwikkelen van de speerpunten van de visie.

Alette geeft de planning inzake schoolplan door, zodat de MR-vergaderingen in lijn hiermee gepland kunnen worden.

Opvolging: Tijdens de vergadering licht Alette het proces om tot het schoolplan te komen nader toe.

Status: Visitatie is 30 juni gepland, opmerkingen moeten verwerkt worden in het definitieve plan. Het schoolplan zal geagendeerd worden voor de 1e MR vergadering van het volgende schooljaar.  

 

2015/04/01 Niet voor alle groepen krijgen de ouders informatie over de leerstof per blok/periode. In

het kader van ouderbetrokkenheid is dit wel van belang.

Opvolging: geen opvolging. Moet in het teamoverleg besproken worden. Voorgaande jaren werd aan het begin van het schooljaar een informatie-avond georganiseerd. Dit schooljaar is gewerkt met omgekeerde-oudergesprekken waarbij de afspraak was dit aan te vullen met berichtgeving over leerstof per blok/periode. Dit is niet voor alle groepen standaard gebeurd. Voor sommige groepen gaat dit wel goed en wordt door ouders gewaardeerd. We spreken af dat terugkoppeling wordt gedaan in het teamoverleg en onderdeel wordt van ouderbetrokkenheid.    

 

2015/04/01 De kaarten van topografie zijn niet duidelijk.  We spreken af dat de topografie volledig

beoordeeld wordt.  

Opvolging: Het heeft de aandacht. Er wordt gewerkt aan een andere topografie-methode vanaf het nieuwe schooljaar.

 

2015/04/01 De groove me methode (engels) wordt als te laag beoordeeld voor startniveau voor de brugklas. Met het oog op persoonlijke leerlijnen spreken we af te onderzoeken of hier verbetering in aangebracht kan worden.

Opvolging: Alette meldt dat volgens de leerlijn Engels het einddoel van de basisschool niet hoog ligt. In het BAVO overleg (basisschool en voortgezet onderwijs) komt de constatering over groove me niet terug. De ervaring van Paul is dat de methode teveel met woorden werkt en te weinig aan grammatica doet.  Het zou beter functioneren als grammatica er aan toegevoegd wordt. Dit wordt onderzocht. We spreken af dat in het schooljaar 2015/2016 met het team besproken wordt hoe Engels op een hoger niveau gebracht kan worden.

 

2015/06/08 Alette geeft aan dat het up to date houden van de Bongerd-site opgepakt gaat worden richting nieuw schooljaar.

 

2015/06/08 De MR besluit de MR-notulen voortaan via parnassys-mail aan ouders te

sturen. Ook de MR-notulen van de vergaderingen februari en april 2015 zullen via mail worden verzonden.notulen MR vergadering 1 april 2015

Notulen MR de Bongerd – woensdag 1 april 2015

 

Aanwezig: Paul Zee, Elly van Zandbrink, Alette Rond, Edward Rosbergen (voorzitter 2014/2015), Martine van Driel, Monica de Vries - Seerden (secretaris).

Afwezig: John Mulder (clustermanager).

 

 

 • Opening

 

Edward opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

 

 • Notulen vorige vergadering (2 februari 2015)

 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en op de site gezet.

 

Opvolging acties:

2014/05/21: De MR benoemt ideeën om De Bongerd voortdurend bekendheid te (blijven) geven als school met de voor haar kenmerkende beleving. Een  PR commissie zou hier in kunnen helpen door over de PR van de school verder te brainstormen en dit in een plan vast te leggen.  Ideeën: open dag, AFAS-billboard, eerste indruk naar potentiele nieuwe leerlingen, enz.  We spreken af dat er een groepje wordt gevormd om hierover verder te brainstormen (Danielle, Paul, Martine) en dat ouders worden aangesproken op hun interesse hierin.

Opvolging: Er is een brainstorm geweest over ideeën om de positieve acties van De Bongerd meer naar buiten te brengen. Op 19 november 2015 bestaat De Bongerd 40 jaar, dit is een goed PR-moment. Er is een voorstel uitgewerkt om een commissie met Directeur, leerkracht en paar ouders verantwoordelijk te maken voor PR. De MR dringt erop aan om snel te starten gelet op de bijzondere activiteiten die de komende periode op de agenda staan (o.a. afscheid Gerard en 40-jarig bestaan van De Bongerd). De PR-commissie kan een rol spelen om rond deze gebeurtenissen meer aandacht op De Bongerd te vestigen.

Status: Brainstormsessie is geweest. Hier is een vertaalslag gedaan naar acties voor de korte termijn: AFAS, Eva-journaal, afscheid Gerard.  Voor de langere termijn worden ideeën verder uitgewerkt.  Afgerond.

 

2014/11/06 De combinatie nieuwbouw en schoolplan vraagt veel capaciteit van leerkrachten. Het schoolplan 2015 zal vooral gericht zijn op:

- behouden van het goede dat je hebt (inclusief borging)

- ontwikkelen van de speerpunten van de visie.

Alette geeft de planning inzake schoolplan door, zodat de MR-vergaderingen in lijn hiermee gepland kunnen worden.

Opvolging: Tijdens de vergadering (agendapunt 7) licht Alette het proces om tot het schoolplan te komen nader toe.

Status: Het moment waarop het schoolplan door de MR besproken kan worden moet nog bepaald worden. Op agenda.

 

2015/02/02 Martine mailt SWV de Eem dat De Bongerd geen vragen/input heeft voor de informatieavond voor ouders over Passend onderwijs. Helaas is dit niet gedaan.

 

2015/02/02 Edward mailt John met het verzoek om in de memo over het continurooster expliciet aandacht te besteden aan de argumenten voor en tegen het gelijkstellen van het aantal lesuren in onder- en bovenbouw. Afgerond, verder zie agenda.

 

 • Ingekomen stukken.

 

- Strategisch Beleidsplan 2015-2020 (waaronder Publieksversie)

- Brief bestuur Voila met als onderwerp Dienstverlening VOSABB

 

 

 • Andere schooltijden (o.a. conceptverslag MR-voorzittersoverleg)

 

Paul geeft aan dat John Mulder tijdens de studiedag op 28 januari uitgebreid heeft toegelicht wat de bedoeling van de verkenning van invoering van een continurooster binnen Voila is en hoe leerkrachten en ouders bij deze verkenning betrokken zullen worden. Paul heeft tijdens de studiedag gemeld dat dit onderwerp al enkele jaren geleden op dit eiland aan de orde is geweest. Maatschappelijke veranderingen zijn een belangrijke reden om het onderwerp opnieuw op de kaart te zetten. Andere reden is dat de CAO is veranderd en nog verder gaat veranderen.

 

Opdracht aan de werkgroep ‘Andere schooltijden’ is een advies voor de RvB van Voila op te stellen ten aanzien van invoering van een continurooster. Het bestuur zal vervolgens een besluit nemen om al dan niet naar een continurooster over te stappen. Het is dan in principe de bedoeling dat dit besluit Voila breed wordt uitgevoerd, maar individuele scholen kunnen anders beslissen. Dit kan wel grote consequenties voor de betreffende school hebben.  

 

Edward geeft aan dat bij de beschrijving van een continurooster impliciet de keuze wordt gemaakt om het aantal lesuren in de onderbouw en bovenbouw gelijk te stellen, daar waar de bovenbouw op dit moment meer lesuren draait dan de onderbouw. John heeft toegezegd expliciet aandacht te besteden aan de argumenten voor en tegen het gelijkstellen van het aantal lesuren in onder- en bovenbouw. Hierbij moet ook aandacht gegeven worden aan de transitieperiode.

 

De verwachting is dat in de oudertevredenheidsonderzoek (zie punt 9) een aantal vragen over dit onderwerp zullen worden opgenomen. De MR geeft aan dat het belangrijk is dat voordat het onderzoek plaatsvindt een informatieavond voor ouders georganiseerd wordt zodat de ouders zich een goed beeld van de mogelijke veranderingen kunnen vormen voordat zij de vragen beantwoorden.

 

Paul meldt dat het team heeft aangegeven vooral te moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar dat het team niet uitgesproken voor of tegen een continurooster is. Een continurooster kan de werkdruk voor leerkrachten verlagen. Het pauze-beleid is een moeilijk punt voor de leerkrachten.

 

Er zal een brede voorlichtingsavond voor ouders georganiseerd worden met als doel algemene informatie te delen en de meningen van ouders op te halen. Met deze input moeten MR’n hun mening kunnen vormen t.b.v. besluitvorming voor de individuele scholen. Het is de taak van de MR te besluiten over de lestijden per school.  

 

De MR vraagt zich af of er daadwerkelijk vrijheid is voor het kiezen voor een continue rooster. De MR spreekt af in ieder geval kritisch te zijn op de invulling. 

 • Nieuwbouw MFC Atria (o.a. 4e Nieuwsbrief)

 

Qua functionaliteit en visie ligt er een mooi conceptplan. De MR merkt op dat de nieuwsbrieven te veel tekst bevatten waardoor het gevaar bestaat dat ouders niet de moeite nemen om de hele nieuwsbrief te lezen.

De informatieavond voor ouders over de nieuwbouw is slecht bezocht. Martine denkt dat dit mede komt door de tekst van de uitnodigingsbrief. Gerard had een mooi en bevlogen verhaal waarom het schoolgebouw zo goed aansluit bij de visie van de scholen ten aanzien van het toekomstige onderwijs.

 

 

 • Samenwerking scholen op Alandsbeek

 

Op 14 januari was een gezamenlijke MR-vergadering ter voorbereiding op de studiedag van de teams op 28 januari, waar de werkgroepen gericht op de samenwerking op Alandsbeek centraal stond.

 

Tijdens de studiedag op 28 januari zijn de werkgroepen samengesteld, zijn vervolgoverleggen gepland en zijn voorbereidende werkzaamheden benoemd. De Bongerd is in 3 van de 5 werkgroepen vertegenwoordigd. Paul is lid van de werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’.

 

De gezamenlijke MR-vergadering heeft niet tot wijzigingen in de samenstelling van de werkgroepen geleid. Iedere werkgroep gaat zijn doelen en tijdsplan stellen en zal onder meer nadenken over de wijze waarop ouders bij de werkzaamheden van de werkgroepen betrokken kunnen worden.

 

De werkgroepen zijn gestart. Helaas participeren hier geen ouders in. Opnieuw maakt de MR opmerkingen over de nieuwsbrieven. Te veel tekst, te uitvoerig, weer alleen nadruk op fusie en niet op samenwerking.

 

De opdracht van de werkgroep ouderbetrokkenheid in het kader van samenwerking met de scholen moet nog scherper gemaakt worden (= meedenken, meehelpen, meewerken om Alandsbeek te laten werken). Van elke school gaan ouders gevraagd worden om deel te nemen.

 

De MR verzoekt dit wel los te houden van ouderbetrokkenheid 3.0.

 

 

 • Ouderbetrokkenheid 3.0 (terugkoppeling vanuit de werkgroep)

 

Alette, Elly en Martine hebben samen met Marianne Kuiper (Voila) met Peter de Vries van het bureau CPS gesproken over een programma om de ouderbetrokkenheid bij De Bongerd te vergroten. De Bongerd is een pilot project binnen Voila, waarbij de rol van Marianne is om de ervaringen om De Bongerd binnen Voila verder uit te rollen. Voordeel van het feit dat op De Bongerd een pilotproject gehouden wordt, is dat er budget is voor externe begeleiding. Martine geeft aan dat Peter de Vries een duidelijke visie en veel ervaring met het onderwerp heeft en tegelijkertijd heel praktisch is ingesteld.

 

Door Peter de Vries is een programma voorgesteld met doorlooptijd van een tot twee jaar:

 1. Nulmeting: Gestart wordt met een presentatie voor team en een aantal ouders. Daarna een onderzoek onder leerkrachten en ouders met een enquête en een 360 graden leiderschapsonderzoek, eventueel aangevuld met gesprekken met kinderen. Het onderzoek staat vooralsnog net voor de zomer op de agenda. Aandacht wordt gevraagd voor de afstemming met het oudertevredenheidsonderzoek in maart om enquêtemoeheid te voorkomen.
 2. Begin van het schooljaar: Samenwerkingsdag van ouders en leerkrachten van 9 tot 15 uur. Hiervoor zijn minimaal 5 ouders per klas nodig. Van de MR en het team wordt een actieve rol verwacht bij de werving van ouders (PR-moment voor de school!)
 3. Maatwerk gedurende 1 à 2 jaar onder toezicht van een regiegroep.
 4. Terugkom/evaluatiemoment
 5. Borgen van de bereikte resultaten. De bedoeling is dat De Bongerd lid wordt van een netwerk op het gebied van ouderbetrokkenheid.

 

Er moet gezorgd worden voor een goede samenwerking met de OR tijdens de uitvoering van het programma vanwege de olievlekwerking die van de OR uit kan gaan (linking pin: Jeanette Homan).

 

 • Schoolplan (voortgang zelfevaluatie)

 

De directies van Voila hebben een aantal bijeenkomsten gehad over de meerwaarde van zelfevaluaties en de uitvoering van deze zelfevaluaties. Belangrijk hierbij is het formuleren van de centrale vraag van de zelfevaluatie. Het gaat daarbij om de vraag wat een school echt belangrijk vindt. Vervolgvraag is dan of dit is terug te vinden in stukken, herkenbaar is voor ouders en is terug te zien in het optreden van het team. Naast deze kwalitatieve informatie worden in de zelfevaluatie ook kwantitatieve gegevens meegenomen, zoals de resultaten en analyse van laatste CITO-toets.

 

De resultaten van de zelfevaluatie zijn input voor het nieuwe schoolplan. Maar daarnaast is het de bedoeling dat de zelfevaluaties een vast onderdeel van de kwaliteitsbewaking gaan vormen. Op termijn zullen ook teamvisitaties deel van de zelfevaluaties gaan uitmaken, maar dit schooljaar beperkt de zelfevaluaties zich nog tot onderlinge visitatie op directieniveau. Voila is daarbij onderverdeeld in groepen van drie scholen. De Bongerd vormt samen met De Hobbit en Loysderhoek één groep die onder leiding staat van de clusterdirecteur van een ander eiland.

 

De zelfevaluatie is nagenoeg klaar voor bespreking met het team, daarna zal dit naar de MR-gaan.

Er moet aandacht komen voor de evaluatie van de tussenopbrengsten, waaronder de cito van januari gr 3tm 6 - spelling.

 

 

 • Formatie schooljaar 2015/2016

 

Teruglopende leerlingaantallen bij instroom en grote uitstroom van de groep 8 leidt weer tot een puzzel voor formatie.

 

 

 • Lease your own device (LYOD)

 

Er gaat een brief uitgezet worden aan de ouders van groep 3/4 met de vraag naar hun mening over Lease your own device. Het idee is om dit voor het hele eiland te doen.

Het doel is om vanaf groep 5 over te gaan naar een eigen device (lease) chromebook.

Monica stelt de volgende vragen:

- graag terugkoppeling van de pilot van het I-padproject  met aandacht voor de doorontwikkeling via LYOD binnen de onderwijsvisie

-  wat is de financiële consequentie? Financiering zal deels vanuit de school zijn en deels vanuit de ouders. Wat is de mogelijke onkostenbesparing door minder werkboeken.

 

 

 • Nieuws uit
 • Team

 

 • Op 30 april neemt De Bongerd afscheid van Gerard. Er zijn verschillende werkgroepen aan de slag om van deze dag iets bijzonders te maken. Er zijn mensen nodig om dit te organiseren.  
 • In april staat het project ‘Ruimte’ gepland. Activiteiten voor de kinderen zijn een planetarium en een ruimtehotel. Het team gaat een dag naar André Kuipers. Het is de bedoeling om het project samen met ouders af te sluiten.

 

 

 • Directie

 

 • Geen nieuws
 • Nog geen beeld bij het klanttevredenheidsonderzoek.

 

 

 • Commissies (begroting 2015 TSO De Bongerd)

 

 • Er zijn te weinig mensen om de TSO veilig georganiseerd te krijgen. Er worden lijnen gelegd met bovenschools. Voor een korte periode kunnen leerkrachten inspringen, voor langere tijd gaat dat niet. Issue.
 • Begroting, het is opvallend dat er forse reserve is. De MR vraagt of deze reserve gebruikt kan worden voor het oplossen van het TSO-probleem.

 

 

 • GMR (verslag GMR-vergaderingen 10 maart)

 

Geen opmerkingen

 

 

 • Rondvraag

 

Martine constateert dat niet voor alle groepen de ouders informatie krijgen over de leerstof per blok/periode. In het kader van ouderbetrokkenheid is dit wel van belang.

 

Martine merkt op dat de kaarten van topografie niet helder zijn.  We spreken af dat de topografie volledig beoordeeld wordt.  

 

Edward benoemt als zorgpunt engels onderwijs en specifiek de grammatica. Allette vraagt zich af of grammatica engels een einddoel is voor groep 8. Paul merkt op dat het voor de voorbereiding op het voortgezet onderwijs wel zaak is dit goed te doen in groep 8. De groove me methode wordt als te laag beoordeeld voor startniveau voor de brugklas. Met het oog op persoonlijke leerlijnen spreken we af te onderzoeken of hier verbetering in aangebracht kan worden.

 

 

 • Volgende vergadering: maandag 8 juni om 20:00 uur.

 Op te volgen acties:

2014/11/06 De combinatie nieuwbouw en schoolplan vraagt veel capaciteit van leerkrachten. Het schoolplan 2015 zal vooral gericht zijn op:

- behouden van het goede dat je hebt (inclusief borging)

- ontwikkelen van de speerpunten van de visie.

Alette geeft de planning inzake schoolplan door, zodat de MR-vergaderingen in lijn hiermee gepland kunnen worden.

Opvolging: Tijdens de vergadering (agendapunt 7) licht Alette het proces om tot het schoolplan te komen nader toe.

Status: Het moment waarop het schoolplan door de MR besproken kan worden moet nog bepaald worden.

 

2014/04/01 Lease Your Own Device: 1. graag terugkoppeling van de pilot van het I-padproject  met

aandacht voor de doorontwikkeling via LYOD binnen de onderwijsvisie. En wat is de financiële consequentie? Financiering zal deels vanuit de school zijn en deels vanuit de ouders. Wat is de mogelijke onkostenbesparing door minder werkboeken.

 

2014/04/01 Er zijn te weinig mensen om de TSO veilig georganiseerd te krijgen. Er zijn lijnen gelegd

met bovenschools en leerkrachten springen in. Hier moet een oplossing voor komen. De TSO-reserves zijn hoog. De MR vraagt of deze reserve gebruikt kan worden voor het oplossen van het TSO-probleem.

 

2014/04/01 Niet voor alle groepen krijgen de ouders informatie over de leerstof per blok/periode. In

het kader van ouderbetrokkenheid is dit wel van belang.

 

2014/04/01 De kaarten van topografie zijn niet duidelijk.  We spreken af dat de topografie volledig beoordeeld wordt.  

 

2014/04/01 De groove me methode (engels) wordt als te laag beoordeeld voor startniveau voor de brugklas. Met het oog op persoonlijke leerlijnen spreken we af te onderzoeken of hier verbetering in aangebracht kan worden.

notulen MR vergadering 2 februari 2015

Notulen MR de Bongerd – maandag 2 februari 2015

 

Aanwezig: Paul Zee, Elly van Zandbrink, Alette Rond, Edward Rosbergen (voorzitter 2014/2015), Martine van Driel, Jeanette Homan.

Afwezig: John Mulder (clustermanager), Monica de Vries - Seerden (secretaris).

 

 1. Opening

Martine opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor Jeanette Homan. Mede doordat de vergaderdatum in een laat stadium nog is gewijzigd kunnen Monica de Vries – Seerden en John Mulder helaas niet aanwezig zijn. Martine zit de vergadering daarom voor en Edward notuleert.

 

 1. Notulen vorige vergadering (6 november 2014)

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en op de site gezet.

 

Opvolging acties:

2014/05/21: De MR benoemt ideeën om De Bongerd voortdurend bekendheid te (blijven) geven als school met de voor haar kenmerkende beleving. Een  PR commissie zou hier in kunnen helpen door over de PR van de school verder te brainstormen en dit in een plan vast te leggen.  Ideeën: open dag, AFAS-billboard, eerste indruk naar potentiele nieuwe leerlingen, enz.  We spreken af dat er een groepje wordt gevormd om hierover verder te brainstormen (Danielle, Paul, Martine) en dat ouders worden aangesproken op hun interesse hierin.

Opvolging: Er is een brainstorm geweest over ideeën om de positieve acties van De Bongerd meer naar buiten te brengen. Op 19 november 2015 bestaat De Bongerd 40 jaar, dit is een goed PR-moment. Er is een voorstel uitgewerkt om een commissie met Directeur, leerkracht en paar ouders verantwoordelijk te maken voor PR. Paul neemt het initiatief om de PR commissie verder vlot te trekken.

Status: PR commissie is door andere werkzaamheden nog niet samengekomen. Paul zegt toe dat dit een bijeenkomst op korte termijn gepland wordt. De MR dringt erop aan om snel te starten gelet op de bijzondere activiteiten die de komende periode op de agenda staan (o.a. afscheid Gerard en 40-jarig bestaan van De Bongerd). De PR-commissie kan een rol spelen om rond deze gebeurtenissen meer aandacht op De Bongerd te vestigen.

 

2014/11/06 Formatie 1e helft 2015. Tot de kerstvakantie ondersteunt Dominique Hoelaars in de kleutergroep. In gezamenlijk overleg zullen John, Alette, Elly en Gerard een oplossing uitwerken voor groep 1 /2 vanaf januari.

Opvolging: Er is een oplossing gevonden. Jeanet ondersteunt Elise op donderdag en vrijdag.

Status: Afgerond.

 

2014/11/06 De combinatie nieuwbouw en schoolplan vraagt veel capaciteit van leerkrachten. Het schoolplan 2015 zal vooral gericht zijn op:

- behouden van het goede dat je hebt (inclusief borging)

- ontwikkelen van de speerpunten van de visie.

Alette geeft de planning inzake schoolplan door, zodat de MR-vergaderingen in lijn hiermee gepland kunnen worden.

Opvolging: Tijdens de vergadering (agendapunt 7) ligt Alette het proces om tot het schoolplan te komen nader toe.

Status: Het moment waarop het schoolplan door de MR besproken kan worden moet nog bepaald worden.

 

2014/11/06 Ouderbetrokkenheid 3.0. Er moet 1 overkoepelend plan Voila-breed komen en parallel een verdere concretisering van het pilotplan voor De Bongerd. Initiatief door Gerard.

Opvolging: Tijdens de vergadering (agendapunt 4) worden de vervolgstappen in het kader van Ouderbetrokkenheid 3.0 besproken.

Status: Afgerond.

 

2014/11/06 Met betrekking tot de mogelijkheid het ouderportaal van Parnassis open te stellen waardoor ouders sneller mee kunnen kijken op resultaten en werk van de kinderen. Gerard, Aletta, Elly gaan meningen van docenten en directeur ophalen bij andere scholen. Er dient goed beleid te komen ten aanzien van kaders en randvoorwaarden hierbij.

Opvolging: Besloten is om een besluit over het al dan niet openstellen van het ouderportaal van Parnassis in samenhang met andere aspecten van ouderbetrokkenheid 3.0 te nemen.

Status: Afgerond.

 

2014/11/06 Door de geplande omgekeerde oudergesprekken is de algemene informatieavond komen te vervallen. Informatie over lesinhoud wordt nu door ouders gemist. Gevraagd wordt hoe dit wordt opgepakt zodat ouders wel op de hoogte zijn van de inhoud van het lesmateriaal.

Opvolging: Binnen het team is afgesproken om meer informatie via de website/e-mail te verstrekken. Bijvoorbeeld het informeren van de thema’s/doelen in een bepaalde periode. Martine vraagt aan Alette om hier iets meer op te sturen. Idee is om per klas een mailtje na de voorjaarsvakantie te versturen waarin het programma en de doelen tot de meivakantie worden toegelicht.

Status: Afgerond.

 

 1. Ingekomen stukken.
  1. Voila bulletin jan 2015
  2. Uitnodiging SWV de Eem om input te leveren voor een informatieavond voor ouders over Passend onderwijs. Alette geeft aan dat haar ervaring is dat ouders vooral praktische vragen hebben over verwijzingen e.d. Zij merkt ook op dat de veranderingen in het passend onderwijs minder groot zijn dan soms gedacht, omdat de SO en SBO gewoon blijven bestaan.
   Actie: Martine mailt dat er vanuit De Bongerd geen vragen zijn.

 

 1. Ouderbetrokkenheid 3.0 (terugkoppeling vanuit de werkgroep)

Alette, Elly en Martine hebben samen met Marianne Kuiper (Voila) met Peter de Vries van het bureau CPS gesproken over een programma om de ouderbetrokkenheid bij De Bongerd te vergroten. De Bongerd is een pilot project binnen Voila, waarbij de rol van Marianne is om de ervaringen om De Bongerd binnen Voila verder uit te rollen. Voordeel van het feit dat op De Bongerd een pilotproject gehouden wordt, is dat er budget is voor externe begeleiding. Martine geeft aan dat Peter de Vries een duidelijke visie en veel ervaring met het onderwerp heeft en tegelijkertijd heel praktisch is ingesteld.

 

Door Peter de Vries is een programma voorgesteld met doorlooptijd van een tot twee jaar. Het programma omvat de volgende stappen:

 1. Nulmeting: Gestart wordt met een presentatie voor team en een aantal ouders. Vervolgens wordt een onderzoek uitgevoerd onder leerkrachten en ouders. Het onderzoek bestaat uit een enquête en een 360 graden leiderschapsonderzoek, eventueel aangevuld met gesprekken met kinderen. Het onderzoek staat vooralsnog net voor de zomer op de agenda. Aandacht wordt gevraagd voor de afstemming met het oudertevredenheidsonderzoek in maart om enquêtemoeheid te voorkomen.
 2. Begin van het schooljaar: Samenwerkingsdag van ouders en leerkrachten van 9 tot 15 uur. Hiervoor zijn minimaal 5 ouders per klas nodig. Van de MR en het team wordt een actieve rol verwacht bij de werving van ouders. Martine stelt voor om een spandoek op te hangen. Dat is er gelijk goede PR voor de school.
 3. Maatwerk gedurende 1 à 2 jaar onder toezicht van een regiegroep.
 4. Terugkom/evaluatiemoment
 5. Borgen van de bereikte resultaten. De bedoeling is dat De Bongerd lid wordt van een netwerk op het gebied van ouderbetrokkenheid.

 

Op 10 februari spreken Alette en Elly opnieuw met Peter de Vries om de verdere planning te bespreken (o.a. wanneer gaat de regiegroep van start en hoe wordt de communicatie richting ouders georganiseerd). Jeanette adviseert om goed over de communicatie richting ouders na te denken. Martine geeft aan er tot nu toe geen aanleiding was om iets richting ouders te communiceren omdat pas sinds het gesprek met Peter de Vries meer duidelijkheid bestaat over het verloop van het proces. Alette bevestigt dat er geen sprake is van een informatievoorsprong of –achterstand bij partijen.

 

Jeanette pleit voor goede samenwerking met de OR tijdens de uitvoering van het programma vanwege de olievlekwerking die van de OR uit kan gaan. Zelf is zij erg enthousiast en ze biedt aan om als linking pin op te treden. Ook is zij bereid om stukken tegen te lezen en binnen de OR te inventariseren welke bijdrage de OR in het proces kan leveren.

 

 1. Nieuwbouw MFC Atria (4e Nieuwsbrief)

De MR merkt op dat de nieuwsbrieven te veel tekst bevatten waardoor het gevaar bestaat dat ouders niet de moeite nemen om de hele nieuwsbrief te lezen.

De informatieavond voor ouders over de nieuwbouw is slecht bezocht. Martine denkt dat dit mede komt door de tekst van de uitnodigingsbrief. Edward geeft aan dat het wel jammer is dat er maar zo weinig ouders waren. Gerard had een mooi en bevlogen verhaal waarom het schoolgebouw zo goed aansluit bij de visie van de scholen ten aanzien van het toekomstige onderwijs.

 

 1. Samenwerking scholen op Alandsbeek (terugkoppeling gezamenlijke MR-vergadering van 14 januari over werkgroepen)

De MR vond het belangrijk dat de gezamenlijke MR-vergadering gehouden zou worden voor een studiedag van de teams op 28 januari, waar de werkgroepen gericht op de samenwerking op Alandsbeek centraal zou staan. Edward heeft hier bij John voor gepleit, hetgeen ertoe heeft geleid dat de vergadering op 14 januari plaatsvond.

 

Uiteindelijk waren, naast Alette, vanuit de MR Martine, Elly en Paul bij de gezamenlijke MR-vergadering aanwezig. Martine heeft gevraagd wat de opdracht van de werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’ is. Zij heeft aangegeven dat ouderbetrokkenheid en communicatie onderwerpen zijn waar alle werkgroepen over na moeten denken. Zij heeft er ook voor gepleit om voor elke werkgroep een duidelijke opdracht te formuleren. Zij leefde in de veronderstelling dat haar punt duidelijk was overgekomen, maar ze ziet dit helaas niet terug in de samenstelling van de werkgroepen.

 

Tijdens de studiedag op 28 januari zijn de werkgroepen samengesteld, zijn vervolgoverleggen gepland en zijn voorbereidende werkzaamheden benoemd. De Bongerd is in 3 van de 5 werkgroepen vertegenwoordigd. Paul is lid van de werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’.

 

De gezamenlijke MR-vergadering heeft niet tot wijzigingen in de samenstelling van de werkgroepen geleid. Iedere werkgroep gaat zijn doelen en tijdsplan stellen en zal onder meer nadenken over de wijze waarop ouders bij de werkzaamheden van de werkgroepen betrokken kunnen worden. Paul geeft aan dat hij verwacht dat vanuit Voila of John nog wel aan ouders gevraagd zal worden om in de werkgroepen zitting te nemen.

 

Martine houdt niettemin een onbevredigend gevoel aan de gang van zaken over. Zij zou het ook jammer vinden wanneer blijkt dat de werkgroepen veel tijd en energie in zaken hebben gesproken omdat zij voor een verkeerde richting bij de uitwerking van hun onderwerp hebben gekozen. Alette geeft aan hier niet bang voor te zijn omdat in iedere werkgroep een lid van de stuurgroep zit.

 

 1. Zelfevaluatie (op weg naar Schoolplan)

De directies van Voila hebben een aantal bijeenkomsten gehad over de meerwaarde van zelfevaluaties en de uitvoering van deze zelfevaluaties. Belangrijk hierbij is het formuleren van de centrale vraag van de zelfevaluatie. Het gaat daarbij om de vraag wat een school echt belangrijk vindt. Vervolgvraag is dan of dit is terug te vinden in stukken, herkenbaar is voor ouders en is terug te zien in het optreden van het team. Naast deze kwalitatieve informatie worden in de zelfevaluatie ook kwantitatieve gegevens meegenomen, zoals de resultaten en analyse van laatste CITO-toets.

 

De resultaten van de zelfevaluatie zijn input voor het nieuwe schoolplan. Maar daarnaast is het de bedoeling dat de zelfevaluaties een vast onderdeel van de kwaliteitsbewaking gaan vormen. Op termijn zullen ook teamvisitaties deel van de zelfevaluaties gaan uitmaken, maar dit schooljaar beperkt de zelfevaluaties zich nog tot onderlinge visitatie op directieniveau. Voila is daarbij onderverdeeld in groepen van drie scholen. De Bongerd vormt samen met De Hobbit en Loysderhoek één groep die onder leiding staat van de clusterdirecteur van een ander eiland.

 

 1. Andere schooltijden

Paul geeft aan dat John Mulder tijdens de studiedag op 28 januari uitgebreid heeft toegelicht wat de bedoeling van de verkenning van invoering van een continurooster binnen Voila is en hoe leerkrachten en ouders bij deze verkenning betrokken zullen worden. Paul heeft tijdens de studiedag gemeld dat dit onderwerp al enkele jaren geleden op dit eiland aan de orde is geweest. Maatschappelijke veranderingen zijn een belangrijke reden om het onderwerp opnieuw op de kaart te zetten. Andere reden is dat de CAO is veranderd en nog verder gaat veranderen.

 

Opdracht aan de werkgroep ‘Andere schooltijden’ is een advies voor de RvB van Voila op te stellen ten aanzien van invoering van een continurooster. Het bestuur zal vervolgens een besluit nemen om al dan niet naar een continurooster over te stappen. Het is dan in principe de bedoeling dat dit besluit Voila breed wordt uitgevoerd, maar individuele scholen kunnen anders beslissen. Dit kan wel grote consequenties voor de betreffende school hebben. .besluiten

 

Edward geeft aan dat bij de beschrijving van een continurooster impliciet de keuze wordt gemaakt om het aantal lesuren in de onderbouw en bovenbouw gelijk te stellen, daar waar de bovenbouw op dit moment meer lesuren draait dan de onderbouw. Afgesproken wordt dat Edward een mail naar John zal sturen met het verzoek om in de memo over het continurooster expliciet aandacht te besteden aan de argumenten voor en tegen het gelijkstellen van het aantal lesuren in onder- en bovenbouw.

 

De verwachting is dat in de oudertevredenheidsonderzoek (zie punt 9) een aantal vragen over dit onderwerp zullen worden opgenomen. De MR geeft aan dat het belangrijk is dat voordat het onderzoek plaatsvindt een informatieavond voor ouders georganiseerd wordt zodat de ouders zich een goed beeld van de mogelijke veranderingen kunnen vormen voordat zij de vragen beantwoorden.

 

Paul meldt dat het team heeft aangegeven vooral te moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar dat het team niet uitgesproken voor of tegen een continurooster is. Een continurooster kan de werkdruk voor leerkrachten verlagen.

 

 1. Tevredenheidsonderzoek

Er is een mogelijkheid om per school drie eigen vragen in de enquête op te laten nemen. Onderwerpen die door de MR genoemd worden zijn het gebruik van Ipads, het lesprogramma ‘Topondernemers’, de wijze waarop de school kinderen aan het fenomeen huiswerk laat wennen en de informatievoorziening rond de nieuwbouw.

 

 1. Nieuws uit
  1. Team
 • Susan komt na de voorjaarsvakantie terug. Gevolg is dat Elma helaas afscheid van De Bongerd moet nemen.
 • Alette geeft aan de woensdagmiddag te gebruiken om onderwijsinhoudelijke zaken met het team te bespreken.
 • Op 30 april neemt De Bongerd afscheid van Gerard. Er zijn verschillende werkgroepen aan de slag om van deze dag iets bijzonders te maken.
 • De nieuwbouw vraagt steeds meer energie en aandacht.
 • In april staat het project ‘Ruimte’ gepland. Activiteiten voor de kinderen zijn een planetarium en een ruimtehotel. Het team gaat een dag naar André Kuipers. Het is de bedoeling om het project samen met ouders af te sluiten.

 

  1. Directie
 • Alette merkt dat er meer ruimte ontstaat om met het hele team inhoudelijke zaken te bespreken en hierover afspraken te maken.
 • De zelfevaluatie en de scholing die hiervoor nodig is vergen veel tijd.
 • Er vinden meer intakegesprekken plaats dan verwacht, hetgeen tot een bijstelling van de prognoses voor het leerlingenaantal heeft geleid.

 

  1. Commissies (notulen OR-vergaderingen 28 oktober en 18 november)
 • Edward geeft aan dat hij de OR en TSO heeft gevraagd om financiële informatie over het afgelopen schooljaar (financieel jaarverslag) en lopende schooljaar (begroting). Dit heeft nog geen nieuwe informatie opgeleverd.
 • Martine verwacht tijdens de volgende MR-vergadering ook een terugkoppeling vanuit de PR-commissie.

 

  1. GMR (verslag GMR-vergaderingen 11 november en 2 december)

Alette vraagt of er een vertegenwoordiger vanuit De Bongerd in de GMR zit. Dit is niet het geval.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Volgende vergadering: woensdag 1 april om 20:00 uur.

 

Op te volgen acties:

 

2014/05/21: De MR benoemt ideeën om De Bongerd voortdurend bekendheid te (blijven) geven als school met de voor haar kenmerkende beleving. Een  PR commissie zou hier in kunnen helpen door over de PR van de school verder te brainstormen en dit in een plan vast te leggen.  Ideeën: open dag, AFAS-billboard, eerste indruk naar potentiele nieuwe leerlingen, enz.  We spreken af dat er een groepje wordt gevormd om hierover verder te brainstormen (Danielle, Paul, Martine) en dat ouders worden aangesproken op hun interesse hierin.

Opvolging: Er is een brainstorm geweest over ideeën om de positieve acties van De Bongerd meer naar buiten te brengen. Op 19 november 2015 bestaat De Bongerd 40 jaar, dit is een goed PR-moment. Er is een voorstel uitgewerkt om een commissie met Directeur, leerkracht en paar ouders verantwoordelijk te maken voor PR. Paul neemt het initiatief om de PR commissie verder vlot te trekken.

Status: PR commissie is door andere werkzaamheden nog niet samengekomen. Paul zegt toe dat dit een bijeenkomst op korte termijn gepland wordt. De MR dringt erop aan om snel te starten gelet op de bijzondere activiteiten die de komende periode op de agenda staan (o.a. afscheid Gerard en 40-jarig bestaan van De Bongerd). De PR-commissie kan een rol spelen om rond deze gebeurtenissen meer aandacht op De Bongerd te vestigen.

 

2014/11/06 De combinatie nieuwbouw en schoolplan vraagt veel capaciteit van leerkrachten. Het schoolplan 2015 zal vooral gericht zijn op:

- behouden van het goede dat je hebt (inclusief borging)

- ontwikkelen van de speerpunten van de visie.

Alette geeft de planning inzake schoolplan door, zodat de MR-vergaderingen in lijn hiermee gepland kunnen worden.

Opvolging: Tijdens de vergadering (agendapunt 7) ligt Alette het proces om tot het schoolplan te komen nader toe.

Status: Het moment waarop het schoolplan door de MR besproken kan worden moet nog bepaald worden.

 

2015/02/02 Martine mailt SWV de Eem dat De Bongerd geen vragen/input heeft voor de informatieavond voor ouders over Passend onderwijs.

 

2015/02/02 Edward mailt John met het verzoek om in de memo over het continurooster expliciet aandacht te besteden aan de argumenten voor en tegen het gelijkstellen van het aantal lesuren in onder- en bovenbouw.

 

Verslag MR vergadering 22-9-2015

Verslag MR vergadering 22-9-2015

Notulen MR de Bongerd – dinsdag 22 september 2015

 

Aanwezig:      John Mulder (clustermanager), Alette Rond,  Paul Zee, Elly van Zandbrink, Edward Rosbergen (voorzitter 2015/2016),  Monica de Vries - Seerden (secretaris).

Afwezig:        Martine van Driel

 

 1. Opening

Edward opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

 1. Notulen vorige vergadering (8 juni 2015)

De notulen van de vorige vergadering zijn al voor de zomervakantie via mail goedgekeurd en op de site geplaatst.

 

Opvolging acties:

2014/11/06 De combinatie nieuwbouw en schoolplan vraagt veel capaciteit van leerkrachten. Het schoolplan 2015 zal vooral gericht zijn op:

- behouden van het goede dat je hebt (inclusief borging)

- ontwikkelen van de speerpunten van de visie.

Alette geeft de planning inzake schoolplan door, zodat de MR-vergaderingen in lijn hiermee gepland kunnen worden.

Opvolging: Visitatie was 30 juni, opmerkingen zijn verwerkt in het definitieve plan. Het schoolplan staat op de agenda van de MR-vergadering van 22 september.

Status:  afgerond.

 

2015/04/01 Niet voor alle groepen krijgen de ouders informatie over de leerstof per blok/periode. In

het kader van ouderbetrokkenheid is dit wel van belang.

Opvolging: beperkt opvolging. Moet nogmaals  in het teamoverleg besproken worden. Voorgaande jaren werd aan het begin van het schooljaar een informatie-avond georganiseerd. M.i.v. schooljaar 2014-2015 wordt gewerkt met omgekeerde-oudergesprekken waarbij de afspraak was dit aan te vullen met berichtgeving over leerstof per blok/periode. Dit gebeurt niet standaard voor alle groepen. Voor sommige groepen gaat dit wel goed en dit wordt door ouders gewaardeerd. We spreken af dat Alette in het teamoverleg nogmaals vraagt dat een iedere groep de ouders op de hoogte houdt van de leerstof. Dit wordt tevens onderdeel van ouderbetrokkenheid. 

 

2015/04/01 De kaarten van topografie zijn niet duidelijk.  We spreken af dat de topografie volledig

beoordeeld wordt. 

Opvolging: Er wordt gewerkt aan het zoeken van een andere topografie-methode. Wens is om naar een digitale topografie-methode over te gaan. Er is geen zicht op wanneer naar een nieuwe methode overgestapt wordt. Tot die tijd wordt gewerkt met de materialen die er zijn, zodat de leerdoelstellingen gehaald worden.

 

2015/04/01 De groove me methode (Engels) wordt als te laag beoordeeld voor startniveau voor de brugklas. Met het oog op persoonlijke leerlijnen spreken we af te onderzoeken of hier verbetering in aangebracht kan worden.

Opvolging: Alette meldt dat volgens de leerlijn Engels het einddoel van de basisschool niet hoog ligt. In het BAVO overleg (basisschool en voortgezet onderwijs) komt de constatering over groove me niet terug. De ervaring van Paul is dat de methode teveel met woorden werkt en te weinig aan grammatica doet. Het zou beter functioneren als grammatica er aan toegevoegd wordt. Dit wordt onderzocht. We spreken af dat in het schooljaar 2015/2016 met het team besproken wordt hoe Engels op een hoger niveau gebracht kan worden. Dit schooljaar wordt met hulp van een ouder invulling gegeven aan het toepassen van de Engelse taal.

Status:  afgerond.

 

2015/06/08 Alette geeft aan dat het up to date houden van de Bongerd-site opgepakt gaat worden richting nieuw schooljaar.

Opvolging: de site is bijgewerkt. We spreken af dat de MR-oudergeleding beoordeelt of de site nu een voldoende uitstraling heeft voor potentiële nieuwe schoolgangers.

 

2015/06/08 De MR besluit de MR-notulen voortaan via parnassys-mail aan ouders te

sturen. Ook de MR-notulen van de vergaderingen februari en april 2015 zullen via mail worden verzonden.

Opvolging: Ouders hebben aangegeven  teveel mail vanuit de school te ontvangen. We nemen een gewijzigd besluit. Voortaan zullen de notulen weer op de site geplaatst worden.

Status:  afgerond

 

 

 1. Ingekomen stukken.

- Voila bulletin juli 2015

 

 

 1. Andere schooltijden
  1. Advies stuurgroep aan CvB m.b.t. andere schooltijden
  2. Nieuwsbrief Andere Tijden september 2015

De MR bespreekt het advies m.b.t. andere schooltijden zoals de stuurgroep dit eind juni 2015 aan het CvB heeft gedaan.

 • Mening oudergeleding

Allereest, de oudergeleding sluit zich aan bij het advies dat dezelfde lestijden moeten gaan gelden voor die scholen die met elkaar in een nieuw schoolgebouw zullen komen. Het naast elkaar bestaan van verschillende schooltijden zal leiden tot onrust in en rondom het schoolgebouw.

 

Het onderliggend rapport beschrijft voor de scholen op Alandsbeek een advies vóór het continue rooster. Dit terwijl maar ongeveer de helft van de ouders van de Vallei, Klimrakker en de Bongerd heeft aangegeven voor de overgang naar een continue rooster te zijn. Dit is geen overtuigend beeld. Daarom wordt het advies niet begrepen.

Daarbij geeft de oudergeleding aan dat er vanuit de informatie-avond en latere MR-vergaderingen nog vragen open staan waarop geen bevredigend antwoord is gegeven, namelijk:

 

 1. er is geen motivatie gegeven van het positieve kindeffect a.g.v. het continue rooster.

=> John benoemt dat het continue rooster tot “rust op de school” zal leiden. Deze rust is echter ook via een goede TSO-organisatie te organiseren. Alette meldt dat de organisatie van de TSO een groot probleem is.

 

2a. er is geen duidelijkheid over de financiële impact van extra BSO-opvang voor de ouders. In de nieuwsbrief en ook op de ouderinformatie-avond wordt hier té makkelijk overheen gestapt. Wat zijn de financiële gevolgen?

=> John geeft aan dat de financiële gevolgen afhankelijk zijn van de inkomens van de individuele ouders. Hier is generiek niets over te zeggen, mede omdat fiscale wijzigingen verwacht worden. 

 

2b. In het advies wordt een oplossing beschreven over goedkoper worden van de woensdagen en vrijdagen (….maar op die dagen bestaat zeer beperkte BSO-opvang ) en over het verkorten van de opvang op de lange dagen tot 16.30 of 17.30 (….maar hoe organiseert een werkende ouder dit met files en werkdagen?)

 

 1. op de ouderinformatie-avond werd duidelijk dat er BSO-afspraken gemaakt gaan worden met SNO en Humanitas. Hoe zit dat met de andere BSO-organisaties? En hoe zit het feitelijk met beschikbaarheid van trainers op sportclubs zo vroeg in de middag op doordeweekse dagen?

 

 1. In Nederland worden meerdere varianten van een continue rooster gebruikt. In de communicatie van Voila wordt echter maar 1 reële variant benoemd die is vergeleken met extreme varianten. Er is geen motivatie ontvangen over de reden waarom dit de beste variant zou zijn. Landelijk bestaan ook varianten met nog steeds een vrije woensdagmiddag. Dit zou een compromis kunnen zijn in de beweging naar een “elke dag gelijk continue rooster”.

 

 1. Binnen het huidig schoolbeleid van de Bongerd volgt de onderbouw minder uren per jaar en de bovenbouw meer uren per jaar. Invoering van het continue rooster zorgt ervoor dat de onderbouw richting voortgezet onderwijs in de overgangsfase té weinig schooluren zal maken. De voorlichting over het continue rooster geeft geen uitleg over de manier waarop dit opgelost wordt. In het advies wordt als oplossing een 4-jaarsovergangstermijn beschreven waarbij wordt aangegeven dat dit niet met de huidige formatie opgevangen kan worden. Het is niet duidelijk wat dit betekent.

 

 1. De onderbouw gaat in het nieuwe rooster veel meer uren maken t.o.v.. de huidige situatie. Er wordt een risico gezien op overbelasting in de lagere groepen.

=> Alette geeft aan dat dit risico op basis van ervaringen uit het verleden (inkorting middagpauze van 2 naar 1 uur) niet wordt verwacht.

 

 1. Besluitvorming over daadwerkelijke invoering van de andere-schooltijden is uiteindelijk school-specifiek. Het door Voila genoemde voordeel van "meer mogelijkheden voor sport/spel/activiteiten op andere dagen" (nieuwsbrief mei 2015) verdwijnt hier onmiddellijk mee. Voor sportgroepen is het nodig dat alle scholen tegelijkertijd overstappen.

 

 

 • Mening vanuit lerarenteam

Het lerarenteam heeft vragen, zowel op individueel als op overkoepelend niveau, zoals de belasting van een leerkracht op een kleinere school (werktijdfactor) maar ook de aansluiting met sportclubs die nu vroeg in de middag toptraining geven aan jonge kinderen.

De leraren zien wel dat de landelijke tendens richting een continue rooster gaat.

 

Vervolg

Op 28 september wordt de GMR gehoord.

We spreken af dat Alette via deze notulen de mening van de MR inbrengt bij het CvB. Vervolgens zal het CvB een besluit nemen.

Rol MR: Bij een voorstel tot invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel hebben zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding van de afzonderlijke school instemmingsbevoegdheid. Iedere geleding weliswaar op zijn eigen terrein. De oudergeleding heeft instemmingsrecht waar het de wijziging van de schooltijden betreft. Andere schooltijden kunnen ook leiden tot andere arbeidstijden c.q. de werktijdenregeling. De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht op wijzigingen waar de arbeids- en rusttijdenregeling in het geding is.

 

 1. Ontwikkelingen rond Alandsbeek
  1. Nieuwbouw MFC Atria

In de herfstvakantie 2015 is de sloop van gymzaal en noodlokalen gepland. De vergunning is afgegeven. Mogelijk is het schoolgebouw in augustus 2016, voor start schooljaar 2016-2017, klaar.

 

Parkeren tijdens de bouwperiode wordt als mogelijk issue genoemd. Het parkeerpleintje tussen de Vallei en de Bongerd wordt gebruikt voor de bouw en alleen het personeel mag hier nog parkeren, zij het voor eigen risico. Alternatieve parkeermogelijkheid is in de wijk, maar hierbij worden problemen voorzien. Er is een brandbrief verzonden aan de wethouder. Aan de gemeente is het voorstel gedaan aan de Middenweg een (langere) parkeerhaven te maken. A.g.v. de bouw zal deze situatie ruim 1 jaar bestaan, dus dit moet goed geregeld worden.

 

We spreken af dat het lerarenteam voldoende tijd neemt om de kinderen op de hoogte te brengen van de start van de bouw en de gevolgen van sloop (“afscheid nemen”). 

 

 1. Samenwerking scholen op Alandsbeek

De werkgroepen zijn in de afrondende fase om half oktober met een advies aan de stuurgroep te komen. Deze zullen vervolgens samengevoegd worden, waarna ze tijdens een gezamenlijke vergadering van de MR’en van de 3 scholen op het eiland besproken kunnen worden. We spreken af dat Edward contact zoekt met de voorzitters van de andere MR’en om hiervoor een datum te bepalen.

 

 

 1. Ouderbetrokkenheid 3.0 (terugkijken op bijeenkomst van 16 september)

Woensdag 16 sept. 2015 is tijdens een studiedag een dagsessie gepland over het onderwerp Ouderbetrokkenheid. Het was een heel goede dag waar ca 30 ouders bij aanwezig waren. In gezamenlijke sessies zijn onderwerpen benoemd waar men in het kader van ouderbetrokkenheid aan wil werken. Afspraak is deze lijst met onderwerpen op volgordelijkheid uit te werken.

Regie op uitvoering (en borging!) wordt door een regiegroep gedaan met ouders en leraren als doorsnee van de school.  

 

 

 1. Schoolplan

Het schoolplan is dit jaar opgesteld volgens een standaard Voila-format. Het plan is gericht op voortzetten van  huidig beleid met een aantal accenten en veel aandacht voor borging. Speerpunten zijn Ouderbetrokkenheid 3.0 en zelfstandig werken (dag- en weektaken).

 

De MR geeft aan graag het onderwerp “Relatie tussen leren thuis en op school” aangevuld te willen zien. Het leren leren ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs waarbij verantwoordelijkheid voor het eigen werk hoort. Alette geeft aan dat het leren leren terugkomt in het onderdeel zelfstandig werken. De relatie tussen leren thuis en op school heeft te maken met huiswerk. Zij zal dit onderwerp opnemen in het schoolplan om dit op de agenda van het team te zetten.

 

Van het schoolplan wordt het jaarplan afgeleid met een nadere concretisering van deze doelstellingen. Alette verstrekt het concept jaarplan aan de MR met het verzoek schriftelijk te reageren vóór 15 oktober.

 

 

 1. Werving nieuwe MR-leden

Er is een goede tekst opgesteld , geen aanvullingen. De tekst wordt gemaild aan ouders en op de borden in school gehangen.

 

 

 1. Nieuws uit
  1. Team
 • Het nieuwe schooljaar is soepel gestart. Groep 8 is op kamp geweest, dit was een succes.
 • Donderdag 19 november is de dag van het 40jarig jubileum van De Bongerd. Dit wordt op zaterdag 21 november gevierd met de hele school in de vorm van een zwemfeest van 17 tot 20 uur. Ook de leerlingen van de oude groep 8 worden hiervoor uitgenodigd, omdat het zwemfeest vorig jaar verdiend is met de winst van het waterpolotoernooi.
 • Het is de wens dit jaar weer met de hele school op kamp te gaan (i.p.v. een schoolreisje) met 1 nachtje slapen. Het is een uitdaging om dit financieel rond te krijgen. Plannen worden
 • De omgekeerde oudergesprekken zijn weer gevoerd.

 

 1. Directie

De schoolgids is klaar en staat op de site.

Binnenkort start het traject rond het personeelsbeleid  met aandacht voor persoonlijke groei van een ieder binnen de school. Dit in het kader van de leraarregistratie.

 

 1. Commissies

Geen opmerkingen

 

 1. GMR

Geen opmerkingen

 

 

 1. Rondvraag

Edward zal de voorzitters van de MR’n Alandsbeek vragen binnenkort een gezamenlijke vergadering te beleggen met als onderwerpen: nieuwbouw, continue rooster, werkgroepen t.b.v. samenwerking scholen

 

Verder geen opmerkingen

 

 

 1. Volgende vergadering: donderdag 29 oktober om 20:00 uur.

 

 

Op te volgen acties:

 

2015/04/01 Niet voor alle groepen krijgen de ouders informatie over de leerstof per blok/periode. In

het kader van ouderbetrokkenheid is dit wel van belang.

Opvolging: beperkt opvolging. Moet nogmaals  in het teamoverleg besproken worden. Voorgaande jaren werd aan het begin van het schooljaar een informatie-avond georganiseerd. M.i.v. schooljaar 2014-2015 wordt gewerkt met omgekeerde-oudergesprekken waarbij de afspraak was dit aan te vullen met berichtgeving over leerstof per blok/periode. Dit gebeurt niet standaard voor alle groepen. Voor sommige groepen gaat dit wel goed en wordt door ouders gewaardeerd. We spreken af dat Alette in het teamoverleg nogmaals vraagt dat een ieder de ouders op de hoogte houdt van  de leerstof. Dit wordt tevens onderdeel van ouderbetrokkenheid. 

 

 

2015/04/01 De kaarten van topografie zijn niet duidelijk. We spreken af dat de topografie volledig

beoordeeld wordt. 

Opvolging: Er wordt gewerkt aan het zoeken van een andere topografie-methode. Wens is om naar een digitale topografie-methode over te gaan. Er is geen zicht op wanneer naar een nieuwe methode overgestapt wordt. Tot die tijd wordt gewerkt met de materialen die er zijn.

 

2015/06/08 Alette geeft aan dat het up to date houden van de Bongerd-site opgepakt gaat worden richting nieuw schooljaar.

Opvolging: de site is bijgewerkt. We spreken af dat de MR-oudergeleding beoordeelt of de site nu een voldoende uitstraling heeft voor potentiele nieuwe schoolgangers.

 

2015/09/22 Andere schooltijden: Op 28 september wordt de GMR gehoord. We spreken af dat Alette

via deze notulen de mening van de MR inbrengt bij het CvB.

2015/09/22  Nieuwbouw MFC Atria. We spreken af dat het lerarenteam voldoende tijd neemt om de

kinderen op de hoogte te brengen van de start van de bouw en de gevolgen van sloop (“afscheid nemen”). 

2015/09/22  Werving nieuwe MR-leden. De tekst wordt gemaild aan ouders en op de borden in

       school gehangen.

 

2015/09/22 Schoolplan: de MR geeft aan graag het onderwerp “Relatie tussen leren thuis en op

school” aangevuld te willen zien. Dit onderwerp dat met huiswerk te maken heeft zal alsnog in het schoolplan worden opgenomen om dit op de agenda van het team te zetten.

 

2015/09/22 Schoolplan: het jaarplan wordt van het schoolplan afgeleid met een nadere concretisering van de doelstellingen. Alette verstrekt het concept jaarplan aan de MR met het verzoek schriftelijk te reageren vóór 15 oktober.

 

2015/09/22  Gezamenlijke MR-vergadering voor Alandsbeek. Edward zal de voorzitters van de

MR’en Alandsbeek vragen binnenkort een gezamenlijke vergadering te beleggen met als onderwerpen: nieuwbouw, continue rooster, werkgroepen t.b.v. samenwerking scholen

 

 

notulen MR 1-12-2015

Notulen MR de Bongerd – dinsdag 1 december 2015

 

Aanwezig: Alette Rond,  Paul Zee, Elly van Zandbrink, Edward Rosbergen (voorzitter 2015/2016; verslag), Martine van Driel, Francisca Tazelaar-Nijborg, Dick van Mourik, Jelle de Vries, Monica de Vries-Seerden

Afwezig: John Mulder (clustermanager).

 

 

 • Opening

 

Edward opent de vergadering rond 21.00 uur. Deze vergadering is volgend op een gezamenlijke MR-vergadering met de MR van de Vallei en de Klimrakker, zie hierover de separate notulen.

 

 

 • Notulen vorige vergadering (29 oktober 2015)

 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en op de site geplaatst.

 

Opvolging acties:

 

2015/09/22  Gezamenlijke MR-vergadering voor Alandsbeek. Edward zal de voorzitters van de MR’en Alandsbeek vragen binnenkort een gezamenlijke vergadering te beleggen met als onderwerpen: nieuwbouw, continurooster, werkgroepen t.b.v. samenwerking scholen

Opvolging: Kort na de MR-vergadering van 22 september werd duidelijk dat op 4 november een informatieavond over de ontwikkelingen op het eiland georganiseerd zou worden. Gelet op de verwachte overlap qua onderwerpen en deelname is ervoor gekozen om vooralsnog geen gezamenlijke MR-vergadering te beleggen. Tijdens de vergadering van 29 oktober komt aan de orde dat het wenselijk is wanneer de MR’en begin december bij elkaar komen om over het continurooster te spreken. Besloten wordt om te kijken of dit op 1 december kan, omdat de MR’en van de Vallei en de Klimrakker die avond al bijeenkomen. Edward gaat dit na.

Status:  Afgerond

 

2015/10/29  Alette stelt in overleg met Helga een brief op met als onderwerp ‘TSO op dinsdag stopt’ en mailt deze brief naar alle ouders.

Status: Afgerond

 

2015/10/29  Opmerkingen met betrekking tot het sociaal jaarverslag per mail aan Alette doorgeven.

Status: Het sociaal jaarverslag is verspreid, afgerond.

 

 

 • Ingekomen stukken

 

Geen.

 

 

 • TSO

 

Voldoende capaciteit voor de TSO op de dinsdag blijft een probleem en verwacht wordt dat dit ook voor de donderdag gaat gelden.  

 

Helga heeft bij de bovenschoolse coördinator en het bestuur aangekaart dat de huidige situatie op de dinsdag vanuit het oogpunt van de veiligheid van de kinderen onverantwoord is. Alette heeft meegedacht: alle denkbare paden zijn bewandeld, maar dat heeft geen oplossing opgeleverd.

Als er geen nieuwe overblijfkrachten gevonden worden, moeten kinderen als het enigszins kan thuisblijven of moeten ouders zelf verplicht mee gaan draaien. Anders moet de TSO dicht.

 

In de MR-vergadering van 29 oktober is besloten een brief mede namens de MR naar ouders te sturen met als onderwerp ‘TSO op dinsdag stopt’.

 

Monica was niet aanwezig bij deze MR vergadering en geeft aan de inhoud van de brief lastig te vinden gegeven de wettelijke verplichting van de school om TSO aan te bieden als de ouders erom vragen (Wet Primair Onderwijs). Daarbij, ca 3 tot 4 jaar geleden zijn de TSO-tarieven fors verhoogd. Toentertijd om de TSO met gekwalificeerde Humanitas-medewerkers te kunnen organiseren. De vraag wordt gesteld wat er met dit geld is gebeurd. Is er op dit moment geld beschikbaar voor het organiseren van veilige opvang op de dinsdagen (en donderdagen). Edward vraagt dit na.   

 

Alette geeft aan soms scherpe reacties van ouders te hebben ontvangen, maar dat er nog geen structurele oplossing bestaat.  Voor de korte termijn is de TSO geregeld met stagiairs en leerkrachten.

 

Francisca ziet mogelijkheden om aandacht te vragen voor TSO-capaciteit op de facebook pagina van Alandsbeek en de eurowoningen en andere creatieve ideeën. Helga wordt om wervende tekst gevraagd.

 

 

 • Andere schooltijden

 

In eerdere vergaderingen heeft de MR de consequenties besproken van het voorgenomen besluit van het CvB inzake de andere schooltijden. Het CvB staat achter de invoering van het vijf-gelijke dagen rooster, maar stelt een viertal eisen aan de invoering van het vijf-gelijke dagen rooster (vanwege de andere opzet van de pauzes ook wel continurooster genoemd), te weten:

 1. er is instemming van zowel de personeels- als de oudergeleding MR;
 2. de invoering van het vijf-gelijke dagen rooster wordt voor 1 januari gemeld aan het personeel, de ouders en het CvB;
 3. de in- en uitvoering van het vijf-gelijke dagen rooster mag niet ten koste gaan van de eigen onderwijskwaliteit of van de aanpalende Voila school;
 4. de invoering van het vijf-gelijke dagen rooster is conform de CAO primair onderwijs.

 

Ten aanzien van de eventuele invoering van het vijf-gelijke dagen rooster op De Bongerd spelen de volgende punten:

 1. Het verstandig is om binnen één schoolgebouw dezelfde schooltijden hanteren. Concreet betekent dit dat de schooltijden op De Bongerd en die op de school die ontstaat na de fusie van de Vallei en de Klimrakker op elkaar afgestemd moeten zijn.
 2. Er moet een oplossing gevonden worden wat betreft het minimumaantal lesuren dat iedere leerling op de basisschool genoten moeten hebben. Bij een vijf-gelijke dagen rooster gaan de leerlingen in de onderbouw 30 uur extra draaien (940 i.p.v. 910, maar 880 uur zou nu al voldoende zijn); die in de bovenbouw 70 uur minder (940 i.p.v. 1010). Met andere woorden, het ‘tekort’ aan uren in de onderbouw wordt op dit moment in de bovenbouw ‘gecompenseerd’. Bij een vijf-gelijke dagen rooster is deze ‘compensatie’ niet meer mogelijk. Overzicht van de consequenties van een wijziging van aantallen lesuren voor de verschillende groepen:
 • Huidige groepen 6 en 7: voldoende uren
 • Huidige groep 5: 60 uur tekort
 • Huidige groep 4: 140 uur tekort
 • Huidige groep 3: 120 uur tekort
 • Huidige groep 2: 67 uur tekort.
 • Huidige groep 1: 30 uur tekort.
 1. Er moet duidelijkheid bestaan over het aanbod aan buitenschoolse opvang (BSO) bij een verandering van lestijden. Vragen hierbij zijn: Wat zijn de gevolgen voor het aantal uren dat ouders moeten afnemen (en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties)? Hoe gaat het extra uur ingevuld worden (wat kan de BSO bijvoorbeeld betekenen bij naschoolse activiteiten van kinderen (sport, muziekles, e.d.))?
 2. Hoe gaan de pauzes van de leerkrachten ingevuld worden. Het is belangrijk dat de bezetting tijdens de pauzes goed georganiseerd is, omdat één leerkracht verantwoordelijk wordt voor een grote groep leerlingen.

 

De MR concludeerde in de vergadering van 29 oktober dat er nog duidelijkheid moet komen over de invulling van een aantal essentiële punten rond het vijf-gelijke dagen rooster. De MR sprak toen af dat voor besluitvorming over andere lestijden een volledig uitgewerkt plan beschikbaar moet zijn dat concrete voorstellen met betrekking tot deze punten bevat.

 

Eerder vanavond is in een gezamenlijke MR-vergadering met de MR van de Vallei, de Klimrakker en de Bongerd vastgesteld dat er geen volledig uitgewerkt plan ligt zodat niet besloten kan worden tot invoering van het continurooster met ingang van het schooljaar 2016/2017. Wel spreken de gezamenlijke MR’n met elkaar de intentie uit dat in het nieuwe schoolgebouw voor de beide scholen dezelfde onderwijsbegin- en eindtijden moeten gaan bestaan.

 

 

 • Ouderbetrokkenheid 3.0

 

Uitgangspunt zijn de tien criteria voor ouderbetrokkenheid die tijdens de sessie met ouders en leerkrachten (29 oktober 2015)  zijn opgesteld. De regiegroep is verdeeld in 3 groepen waarbij elke groep een criterium of enkele met elkaar samenhangende criteria uitwerken. De komende maanden worden de criteria verder uitgewerkt en in januari moeten de eerste resultaten (zichtbaar) zijn. Wanneer de groepen hun werkzaamheden hebben afgerond, worden de volgende criteria opgepakt. De regiegroep heeft daarbij wel aangegeven dat de kwaliteit van de uitwerking boven de snelheid gaat.De volgende bijeenkomst is gepland 11 december 2015.

 

 

 • Toekomstige samenstelling MR

 

Martine neemt afscheid van de MR. Ze heeft het prettig gevonden de afgelopen jaren mee te kunnen denken met de school. Ze geeft complimenten over de openheid in de MR maar benoemd ook als zorg de zichtbare geleidelijke verdwijning van typische Bongerd zaken, zoals het theater en de schoolkrant. Elly bedankt Martine met mooie woorden voor haar inzet.  

 

Met de komst van Francisca, Dick en Jelle is er veel interesse voor de vacante positie in de MR.

 

Bij wet is geregeld dat  het aantal ouders in de MR hetzelfde moet zijn als het aantal leerkrachten, dit ten behoeve van een evenwichtige verdeling van het stemrecht. De huidige oudergeleding geeft aan geen verkiezingen te willen. De MR besluit dat 2 ouders stemrecht hebben en de overige ouders zeer welkom zijn in het meedenken in de boeiende vraagstukken die de komende periode voor de Bongerd gaan/blijven gelden. Weliswaar hebben zij geen stemrecht, maar hun mening doet er toe in de voorbereiding van eventuele besluitvorming.

 

Dit betekent m.i.v. de MR-vergaderingen 2016:

- Dick neemt de secretaris rol over van Monica

- Monica neemt de voorzittersrol over van Edward

- En met ingang van schooljaar 2016/2017 neemt Edward afscheid van de MR.

 

 

 • Nieuws uit

 

 1. Team: Juf Sabina is zwanger, vervanging is geregeld door Michelle (vanaf jan. 2016) in combinatie met een BSO-docent voor sport. Ook juf Geeske is zwanger, haar vervanging moet nog worden geregeld.

De voorbereidingen van de kerstmarkt zijn gestart. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan de inrichting van de nieuwe school.  

 1. Directie: Het feest op 21 november in het kader van het 40-jarig bestaan van De Bongerd was zeer geslaagd. Op pijldatum vertoont De Bongerd krimp in het aantal leerlingen, dit zal impact hebben op de formatie. De MR benoemt hierbij als aandachtspunt de oorzaak van krimp te onderzoeken en aandacht te besteden aan profilering van De Bongerd.
 2. Commissies: Geen nieuws.
 3. GMR: Geen nieuws.

 

 

 • Rondvraag

 

Geen vragen/opmerkingen.

 

 

 • Volgende vergadering(en)

 

De planning van de volgende vergadering wordt afhankelijk gemaakt van de te plannen gezamenlijke MR-vergadering met de MR van de Vallei en de Klimrakker. Edward informeert naar deze datum en zal informeren of de MR van De Bongerd bij (een deel van) deze vergadering aan kan sluiten om de gezamenlijke onderwerpen te bespreken.

 

Actiepunten

 

2015/12/01: Ca 3 tot 4 jaar geleden zijn de TSO-tarieven fors verhoogd met als reden dat de TSO met gekwalificeerde Humanitas-medewerkers georganiseerd moest worden. Wat is er met dit geld gebeurd? Is er op dit moment geld beschikbaar voor het organiseren van veilige opvang op de dinsdagen (en donderdagen). Edward vraagt dit na.

Opvolging:

Status:

 

2015/12/01: Op de dinsdagen (en naar verwachting volgend jaar ook op de donderdagen) is een tekort aan TSO-capaciteit om een veilige TSO-opvang te kunnen waarborgen.  Francisca ziet mogelijkheden om aandacht te vragen voor TSO-capaciteit op de facebook pagina van Alandsbeek en de eurowoningen en andere creatieve ideeen. Helga wordt om wervende tekst gevraagd.

Opvolging:

Status:

 

2015/12/01:  Begin 2016 een gezamenlijke MR-vergadering voor Alandsbeek. Edward zal de voorzitters van de MR’en Alandsbeek vragen een (deels) gezamenlijke vergadering te beleggen met als onderwerpen: nieuwbouw, continurooster, werkgroepen t.b.v. samenwerking scholen.

Opvolging:

Status: